ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം

മത്തായി 12:31, 32-ൽ യേശു പറയുന്നു, “പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൂഷണം ഒഴികെ എല്ലാത്തരം പാപങ്ങളും ദൈവദൂഷണവും മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടും.” എന്നാൽ ഈ പാപം മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൈവദൂഷണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്‌നേഹത്തോടുള്ള നിരന്തരമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ്, അവന്റെ ശബ്ദം ഇനി കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല.

പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു: നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നാം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 14:26), അവൻ നമ്മെ എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:13), അവൻ പാപത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു (യോഹന്നാൻ 16:7, 8). ഒരു വ്യക്തി പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി കുറ്റബോധത്താൽ ചലിക്കും. മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ വിളിക്കുന്നു. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പഠിപ്പിക്കാനും, നയിക്കാനും, ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം, അവൻ ഒരിക്കലും മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്തതിൽ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അവൻ അനുതപിക്കാൻ ആവർത്തിച്ച് വിസമ്മതിച്ചാൽ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി കഠിനമാകും (1 തിമോത്തി 4:2).

തുടർന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനത്തെ മാനിക്കുകയും ക്ഷമിക്കാനാകാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിധിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പാപത്തിനാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, കാരണം അവൻ പാപം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ നിരസിച്ചു (യോഹന്നാൻ 16:8). അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോഴും പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുകയും പശ്ചാത്തപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല.

വരാനിരിക്കുന്ന ജലപ്രളയത്തെകുറിച്ച് നോഹ മുൻഗാമികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ ആഴത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, പക്ഷേ സന്ദേശം അനുസരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. വർഷങ്ങളോളം ക്ഷമാപൂർവം പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം, ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ നിവാസികളും നോഹയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിരസിക്കുകയും തിരിച്ചുവരാനാകാത്ത അവസ്ഥയിൽ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്തു. സത്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവരെ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വിടാൻ ആത്മാവ് പിൻവാങ്ങി. “എന്റെ ആത്മാവ് എല്ലായ്പോഴും മനുഷ്യനുമായി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയില്ല എന്നു കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു” (ഉല്പത്തി 6:3). അവർ ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയും കേൾക്കാനും അനുസരിക്കാനും വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അവരുടെ വിധിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.

അതുകൊണ്ട്, ഇന്ന്, കർത്താവ് തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, “ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദിവസത്തേക്ക് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു” (എഫേസ്യർ 4:30). നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദാവീദിന്റേതുപോലെ ആയിരിക്കണം, “നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളിക്കളയരുതേ; നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽനിന്നും എടുക്കരുതേ” (സങ്കീർത്തനം 51:11). കർത്താവ് നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.