ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിന് എങ്ങനെ പ്രായശ്ചിത്തമാകും?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ലോകത്തിന് പാപപരിഹാരം നൽകുന്നു

“അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ആകുന്നു; നമ്മുടേതിന്നു മാത്രം അല്ല, സർവ്വലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്നും തന്നേ. (1 യോഹന്നാൻ 2:2).

“പ്രാപനം” എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാപപരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് കേടുപാടുതീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രീതി വീണ്ടെടുക്കാൻ പാപം ചെയ്യുക എന്നാണ്.

എല്ലാവരുടെയും സ്രഷ്ടാവായതിനാൽ യേശുവിന്റെ മരണം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:1-4, 10-14), അവന്റെ ജീവിതം അവന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന് തുല്യമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആകെത്തുകയാണ്. ദൈവത്തിൻറെ എല്ലാ ശക്തികളും അവനിൽ കാണപ്പെടുന്നു. “അവനിലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വ സമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നതു” (കൊലൊസ്സ്യർ 2:9). ദൈവത്തിന്റെ “പൂർണ്ണത” ക്രിസ്തുവിൽ കാണപ്പെടുന്നു, ഈ പദത്തിന്റെ നീളം സമയത്തിലും സ്ഥലത്തിലും ശക്തിയിലും പരിധിയില്ലാതെയാണ്.

യേശു ദൈവമാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലോ സാദൃശ്യത്തിലോ നമുക്കുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതിനായി അവൻ ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. “അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളേണം എന്നു വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നേ, അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീർന്നു” (ഫിലിപ്പിയർ 2:6-8).

പാപം മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു മതിൽ ഉണ്ടാക്കി. “നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അത്രേ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു; നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അത്രേ അവൻ കേൾക്കാതവണ്ണം അവന്റെ മുഖത്തെ നിങ്ങൾക്കു മറെക്കുമാറാക്കിയതു” (യെശയ്യാവു 59:2). ” ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നേ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്കു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു”(റോമർ 5:8).

മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ സുവാർത്തയാണിത്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ നമുക്കുവേണ്ടി മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന ദാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണിത്. യേശു പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു, നാം അർഹിക്കുന്ന മരണം കുരിശിൽ മരിച്ചു, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്നും തെളിയിക്കുന്നു (എബ്രായർ 2:17). “സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13). ക്രൂശിൽ യേശു നമുക്കുവേണ്ടി ചെയ്തതു നിമിത്തം, ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിന്നല്ല, നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു നമുക്കു വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിപ്പാനത്രേ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതു” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5: 9-10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

How can the death of Christ atone for the whole world?

Leave a Comment