ഒരു പ്രസംഗകൻ / പാസ്റ്റർ സത്യം പങ്കിടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും?

BibleAsk Malayalam


ഒരു പ്രഭാഷകൻ/പാസ്റ്റർ സത്യം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അത് അപ്രതീക്ഷിതമാണ്. അത് പ്രകടമായി വ്യക്തമല്ല. എന്തെന്നാൽ, അവൻ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ നയിക്കുന്നതിനും പോറ്റുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സ്വീകരിക്കുന്നതായി അവകാശപ്പെട്ടേക്കാം.

അപ്പോൾ, ഒരു പ്രസംഗകൻ ബൈബിൾ സത്യം പങ്കിടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകും? അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന സൂചനകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും:

1-പ്രസംഗകൻ “കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു” എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയില്ല, മറിച്ച് മാനുഷിക തത്ത്വചിന്തകളിലും പാരമ്പര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. “തത്വജ്ഞാനവും വെറും വഞ്ചനയുംകൊണ്ടു ആരും നിങ്ങളെ കവർന്നുകളയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ; അതു മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം, ലോകത്തിന്റെ ആദ്യപാഠങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്നു ഒത്തവണ്ണമുള്ളതല്ല.” (കൊലോസ്യർ 2:8).

2-പ്രസംഗകന്റെ വാക്കുകൾ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, യേശു ഉടൻ വരുമെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവന്റെ ജീവിതവും അധ്വാനവും വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. “എന്നാൽ അവൻ ദുഷ്ടദാസനായി: യജമാനൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു പറഞ്ഞു,” (മത്തായി 24:48).

3-പ്രസംഗകൻ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ “മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും ഇടയിൽ” നിൽക്കുന്നില്ല. “ അവൻ മരിച്ചവർക്കും ജീവനുള്ളവർക്കും നടുവിൽ നിന്നപ്പോൾ ബാധ അടങ്ങി” (സംഖ്യ 16:48).

4-പ്രസംഗകൻ തനിക്ക് കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. “വചനം പ്രസംഗിക്ക; സമയത്തിലും അസമയത്തിലും ഒരുങ്ങിനില്ക്ക; സകല ദീർഘക്ഷമയോടും ഉപദേശത്തോടുംകൂടെ ശാസിക്ക; തർജ്ജനം ചെയ്ക; പ്രബോധിപ്പിക്ക. പ്രബോധിപ്പിക്കുക” (2 തിമോത്തി 4:2).

5-പാപത്തെ അതിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നതിൽ പ്രസംഗകൻ പരാജയപ്പെടുന്നു. “തിന്മെക്കു നന്മ എന്നും നന്മെക്കു തിന്മ എന്നും പേർ പറകയും ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചവും വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടും ആക്കുകയും കൈപ്പിനെ മധുരവും മധുരത്തെ കൈപ്പും ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു അയ്യോ കഷ്ടം!!” (യെശയ്യാവു 5:20).

6-പ്രസംഗകൻ തന്റെ ഇടവകാംഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. “അവർ പത്ഥ്യോപദേശം പൊറുക്കാതെ കർണ്ണരസമാകുമാറു സ്വന്ത മോഹങ്ങൾക്കൊത്തവണ്ണം ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ പെരുക്കുകയും സത്യത്തിന്നു ചെവികൊടുക്കാതെ കെട്ടുകഥ കേൾപ്പാൻ തിരികയും ചെയ്യുന്ന കാലം വരും” (2 തിമോത്തി 4:3).

7-അദ്ദേഹം തന്റെ അംഗങ്ങളെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക ദൈവഭക്തിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നില്ല. “ശരീരാഭ്യാസം അല്പപ്രയോജനമുള്ളതത്രേ; ദൈവഭക്തിയോ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവന്റെയും വരുവാനിരിക്കുന്നതിന്റെയും വാഗ്ദത്തമുള്ളതാകയാൽ സകലത്തിന്നും പ്രയോജനകരമാകുന്നു” (1 തിമോത്തി 4:8).

8-ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാനും പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കാനുമുള്ള അപേക്ഷകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഇല്ല. “മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, സ്വർഗ്ഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 4:17).

9-ദൈവം ആളുകൾക്ക് പാപത്തിന്മേൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നൽകുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രസംഗകൻ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. “എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

10-ബൈബിൾ സത്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായ ഐക്യത്തിനു പകരം വിട്ടുവീഴ്‌ചയിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളുമായുള്ള ഐക്യത്തെ അവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. “സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ, നിന്റെ വചനം സത്യം ആകുന്നു. ” “പിതാവേ, നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നതുപോലെ അവരും നമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന്നു തന്നേ” (യോഹന്നാൻ 17:17, 21).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: