എപ്പോഴാണ് ദൈവം ആളുകളെ മാംസം കഴിക്കാൻ ആദ്യം അനുവദിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സൃഷ്ടിയിൽ, ദൈവം ആദാമിനോടും ഹവ്വായോടും പറഞ്ഞു, “ഭൂമിയിൽ എങ്ങും വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുള്ള ഫലം കായിക്കുന്ന സകലവൃക്ഷങ്ങളും ഇതാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; അവ നിങ്ങൾക്കു ആഹാരമായിരിക്കട്ടെ” (ഉല്പത്തി 1:29). കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ വയലിലെയും മരത്തിലെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതായത് ധാന്യം, കായ്കൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവ ഭക്ഷിക്കണമായിരുന്നു. മൃഗങ്ങൾ, “എല്ലാ പച്ച സസ്യങ്ങളും,” പച്ചക്കറികളും, അല്ലെങ്കിൽ പച്ച സസ്യങ്ങളും, പുല്ലും ഭക്ഷിക്കണമായിരുന്നു.

മനുഷ്യർ ഭക്ഷണത്തിനായി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്നോ മൃഗങ്ങൾ പരസ്പരം പോറ്റണമെന്നോ ദൈവഹിതമായിരുന്നില്ല; അതനുസരിച്ച്, മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ക്രൂരവും പലപ്പോഴും വേദനാജനകവുമായ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ്. പുതിയ ഭൂമിയിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുകയില്ല (യെശ. 11:6-9; 65:25)

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുശേഷമാണ് കർത്താവ് ആളുകളെ മാംസം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചത് (ഉല്പത്തി 9:3). പ്രളയം മാംസാഹാരം അനിവാര്യമാക്കിയിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളുടെയും താൽക്കാലിക നാശവും പെട്ടകത്തിലെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അവസാനിച്ചതോടെ, മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യനു സമ്മതം നൽകി അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തതു ദൈവം കണ്ടു.

ഈ അനുമതി എല്ലാത്തരം മൃഗങ്ങളെയും പരിധിയില്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. “ജീവിക്കുന്ന ചലിക്കുന്ന വസ്തു” എന്ന വാക്യം മോശൈക് നിയമം പ്രത്യേകമായി വിലക്കിയ അശുദ്ധ മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ വ്യക്തമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നു (പുറ. 22:31; ലെവി. 22:8). മൃഗങ്ങളെ പെട്ടകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നോഹയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു (ഉൽപ. 7:2). അവൻ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കർത്താവിന് ഹോമയാഗമായി അർപ്പിച്ചുള്ളൂ (ചാ. 8:20).

ഈ വ്യത്യാസം ആദിമമനുഷ്യന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു, ദൈവം നോഹയുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി അകലുകയും ഈ വേർതിരിക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശുദ്ധവും അശുദ്ധവുമായ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയതും ലിഖിതവുമായ നിയമങ്ങൾ നൽകിയത് (ലേവ്യ. 11; ആവർത്തനം. 14). ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്വഭാവം (യാക്കോബ് 1:17) ഉല്പത്തി 9:3-നെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കൊന്ന് തിന്നാനുള്ള അനുമതിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുന്നു. ഒരു ആവശ്യത്തിനായി അശുദ്ധമായ മൃഗങ്ങൾ മറ്റൊന്നിനുവേണ്ടി ശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.