എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു സ്നാനത്തിൽ വെള്ളം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്?

Author: BibleAsk Malayalam


സ്നാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി യേശു വെള്ളം തിരഞ്ഞെടുത്തു, കാരണം വെള്ളം ഒരു ശുദ്ധീകരണ ഘടകമാണ്. “അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ശുദ്ധജലം തളിക്കും, നിങ്ങൾ ശുദ്ധമാകും: നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഴുക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളും നീക്കി ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 36:25). വിശ്വാസികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി ജലസ്നാനം വർത്തിക്കുന്നു. വെള്ളം മാംസത്തെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുപോലെ, അതിനാൽ കർത്താവിനെ വ്യക്തിപരമായി രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് ക്രിയാപദം ബാപ്റ്റിഡ്സോയിൽ നിന്നാണ്, അതിനർത്ഥം “മുങ്ങുക” എന്നാണ്. മുങ്ങൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ഒരു വിശ്വാസി പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ, ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള കുഴിച്ചിടൽ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു; ഒരുവൻ തന്റെ കുരിശിലെ മരണത്തിലേക്ക് സ്നാനം ഏൽക്കപ്പെടുന്നു, അവൻ ഇനി സ്വയത്തിനോ പാപത്തിനോ അടിമയല്ല (റോമർ 6:3-7). ഒരു വിശ്വാസി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിൽ എന്നേക്കും അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പ്രതീകാത്മകമായി ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു (റോമർ 8:16). അങ്ങനെ, ജലസ്നാനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവുമായി വളരെ അടുത്ത ഐക്യത്തിൽ ചേരുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, രണ്ടും ഒരു ആത്മീയ ഐക്യമായി മാറുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 12:12, 13, 27; ഗലാത്യർ 3:27) .

പൗലോസ് പറയുന്നു: “അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു; ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ. അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടു നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും.
നാം ഇനി പാപത്തിന്നു അടിമപ്പെടാതവണ്ണം പാപശരീരത്തിന്നു നീക്കം വരേണ്ടതിന്നു നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നു നാം അറിയുന്നു” (റോമർ 6:4-6).

മുങ്ങി സ്നാന വെള്ളത്തിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നതുപോലെ (അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ മുങ്ങൽ) പൂർണ്ണമായ ആരംഭം തുടർന്ന്, ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം പാപത്തിലേക്കുള്ള മരണം, ആ മുങ്ങി സ്നാനം പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, തുടർന്ന് അവനോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കണം (റോമർ 4:25).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment