എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂദായുടെ പുസ്തകത്തിൽ മോശയുടെ ശരീരത്തിന്റെ പേരിൽ സാത്താനെ ദൈവം ശാസിച്ചത്?

BibleAsk Malayalam

യൂദയുടെ വിവരണത്തിനുപുറമെ, മോശയെ അടക്കം ചെയ്തതും കാണാതായതുമായ മൃതദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏക തിരുവെഴുത്തു പരാമർശം ആവർത്തനം 34 ൽ കാണപ്പെടുന്നു, അവിടെ കർത്താവ് തന്റെ വിശ്വസ്ത ദാസനെ അടക്കം ചെയ്തുവെന്നും അവന്റെ ശവക്കുഴി മനുഷ്യർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

“അങ്ങനെ യഹോവയുടെ ദാസനായ മോശെ യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം മോവാബ് ദേശത്തുവെച്ചു മരിച്ചു. അവൻ അവനെ മോവാബ് ദേശത്ത്, ബേത്ത്‌പെയോറിന് എതിരെയുള്ള ഒരു താഴ്‌വരയിൽ അടക്കം ചെയ്തു; എന്നാൽ ഇന്നുവരെ അവന്റെ ശവകുടീരത്തെക്കുറിച്ച് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല” (ആവർത്തനം 34: 5, 6).

മോശയുടെ മൃതദേഹം ക്രിസ്തുവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള തർക്ക വിഷയമാണെന്ന് യൂദാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മറുരൂപ മലയിൽ ഏലിയാവിനൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ മോശ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത ബൈബിൾ നൽകുന്നു: “ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞശേഷം യേശു പത്രൊസിനെയും യാക്കോബിനെയും അവന്റെ സഹോദരനായ യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി തനിച്ചു ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, അവന്റെ മുഖം സൂര്യനെപ്പോലെ ശോഭിച്ചു അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചംപോലെ വെള്ളയായി തീർന്നു. മോശെയും ഏലീയാവും അവനോടു സംഭാഷിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു. ” (മത്തായി 17:1-3).

അതിനാൽ, പിശാചുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ കർത്താവ് വിജയിക്കുകയും മോശയെ അവന്റെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. ഈ പുനരുത്ഥാനം മോശയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന വിഷയമാക്കി മാറ്റി. പിശാചിന്റെ ഇടപെടലിന് കർത്താവ് അവനെ ശാസിച്ചു. കർത്താവിനാൽ ശാസിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ശിക്ഷാവിധി വേറെയില്ല. പിശാചിനെ ശാസിച്ച മറ്റൊരു സന്ദർഭം സക്കറിയ 3:2 രേഖപ്പെടുത്തുന്നു: “യഹോവ സാത്താനോട് അരുളിച്ചെയ്തു: സാത്താനേ, യഹോവ നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ; യെരൂശലേമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവയും നിന്നെ ശാസിക്കുന്നു;

പിശാച് പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ നിരന്തരമായ കുറ്റാരോപിതനാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാം വരവിൽ ക്രിസ്തു വിജയത്തോടെ നമ്മെ അവനിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും “നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാവും പകലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കുറ്റം ചുമത്തിയ കുറ്റം ചുമത്തിയവൻ തള്ളപ്പെട്ടു” (വെളിപാട് 12:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: