എന്താണ് സമാധാനയാഗം?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും (പുറ 22:5; Ps. 50:14 ) “പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തുന്നതിനാണ്” സമാധാനയാഗം നടത്തിയത്. ഇസ്രായേല്യർ തന്നോട് സമാധാനം പ്രാപിക്കുകയും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന വസ്തുത ആഘോഷിക്കാൻ കർത്താവ് അവരെ വിളിച്ചു. എല്ലാ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും മായ്ച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെയും നന്ദിയുടെയും സമയങ്ങളായിരുന്നു ഇത്.

ഈ വിരുന്നുസമയത്ത് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ മൈതാനത്തുള്ള സഭയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഒരു ഭക്ഷണം അർപ്പിച്ചു. പാപയാഗത്തിനും ഹോമയാഗത്തിനും ശേഷമായിരുന്നു ഈ ഭക്ഷണം. ബലിയുടെ രക്തം തളിക്കുകയും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം, കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പാപമോചനത്തിലും ന്യായീകരണത്തിലും ആളുകൾ സന്തോഷിച്ചു.

ഈ ആഘോഷത്തിൽ, വഴിപാടുകാരൻ തന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും ലേവ്യരെയും തന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും വേലക്കാരും ദാസിമാരും പങ്കെടുക്കണം. എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ ഇരുന്നു, “ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ” (റോമർ 5:2) ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിച്ചു.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ സ്രഷ്ടാവിൽ നിന്ന് സമാധാനം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ആർക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്യന്തികമായ സന്തോഷം. “വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുമൂലം നമുക്കു ദൈവത്തോടു സമാധാനം ഉണ്ടു. ” (റോമർ 5:1), “അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ്” (എഫേസ്യർ 2:14).

യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു” (യോഹന്നാൻ 14:27). ഗൊൽഗോഥായിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ക്രിസ്തു ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വിജയിയായി. താൻ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു. ഈ സമാധാനമാണ് തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ഈ സമാധാനത്തിന്റെ അർത്ഥം ശാന്തം, വിശ്രമം, സന്തോഷം; ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഈ സമാധാനം ആസ്വദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരു ശക്തിയുടെ ഉറവിടമുണ്ട്. ഇന്ന് ദൈവജനം ദൈവവുമായി സമാധാനത്തിലാണെന്ന വസ്‌തുതയിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ വിരുന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത് നല്ല ആശയമായിരിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment