ഉത്തരം ലഭിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കുന്നു. പ്രവാചകനായ ദാവീദ് എഴുതി, “യഹോവേ, നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്തു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു … യഹോവേ, നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എന്റെ നാവിന്മേൽ ഇല്ല” (സങ്കീർത്തനം 139: 1). ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നു, നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അവൻ വളരെ ഉത്സുകനാണ്. എന്നാൽ ഉത്തരം ലഭിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്:

1-ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ കുറവ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം. അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, “ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നെടത്തു ഞാൻ വെള്ളവും വരണ്ട നിലത്തു നീരൊഴുക്കുകളും പകരും” (യെശയ്യാവ് 44:3). ആത്മാവിന്റെ സ്വാധീനത്തിനായി ഹൃദയം തുറന്നിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. യേശു പറഞ്ഞു, “യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും” “സ്വന്തം പുത്രനെ രക്ഷിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏല്പിച്ചവൻ, അവനോടുകൂടെ എങ്ങനെ എല്ലാം സൗജന്യമായി നമുക്കു നൽകാതിരിക്കും?” (മത്തായി 7:7; റോമർ 8:32).

2-നാം പാപത്തിൽ ജീവിക്കരുത്. “ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അകൃത്യം കരുതിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവു കേൾക്കയില്ലായിരുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 66:18). എന്നാൽ അനുതപിക്കുന്ന ദേഹിയുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 1:9). അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും അവന്റെ ശക്തിയാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചേക്കാം.

3-നമുക്ക് അവനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം. “ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ടു എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ” (ഹെബ്രായർ 11:6). യേശു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, “അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്നു വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മർക്കോസ് 11:24).

4-യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. യേശു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു, “നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോടു അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്കു തരുവാനായിട്ടു തന്നേ” (യോഹന്നാൻ 15:16). യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാൽ അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക, അവന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുക, അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക.

5-മറ്റുള്ളവരോട് സ്‌നേഹത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും ആത്മാവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. “ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കേണമേ” എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും, എന്നിട്ടും ക്ഷമിക്കാത്ത ആത്മാവ്? (മത്തായി 6:12). നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കാൻ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാം ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോടും ക്ഷമിക്കണം.

6-നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കണം. നാം “പ്രാർത്ഥനയിൽ തൽക്ഷണം” ആയിരിക്കുകയും “പ്രാർത്ഥനയിൽ തുടരുകയും വേണം” (റോമർ 12:12; കൊലൊസ്സ്യർ 4:2). നമ്മൾ വളരെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, സ്നേഹത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു, നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ളത് നൽകുന്നു – നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവം കാണുന്നതുപോലെ എല്ലാം കാണുക.

7-നാം നന്ദിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. “യഹോവയിൽ തന്നേ രസിച്ചുകൊൾക; അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിനക്കു തരും” (സങ്കീർത്തനം 37:4). “സ്തോത്രമെന്ന യാഗം അർപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. (സങ്കീർത്തനം 50:23).

ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കരുതലും ഭയവും ദൈവമുമ്പാകെ സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം ” കർത്താവു മഹാകരുണയും മനസ്സലിവുമുള്ളവനല്ലോ” (യാക്കോബ് 5:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.