ഉത്കണ്ഠാകുലമായ ഹൃദയം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?

Author: BibleAsk Malayalam


നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠാകുലമായ ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, തന്റെ മക്കളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നന്മ ഒരിക്കലും മാറുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക (മലാ. 3:6; എബ്രാ. 13:8; ജാം. 1:17). അവന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ ശക്തിയും കഷ്ടകാലത്തും സമൃദ്ധിയുടെ സമയത്തും ഒരുപോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകാനുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കഴിവ് സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല; അതിനാൽ അവന്റെ സമാധാനം പ്രാപിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥമായ ഹൃദയം അവനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കട്ടെ (യെശയ്യാവ് 26:3). നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠാകുലമായ ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന പാത പിന്തുടരുക:

1-പ്രാർത്ഥിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് തുറന്നു പറയുക. ആത്മീയ ജീവിതവും ഊർജ്ജവും ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സംഭാഷണം നടത്തണം. പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളെ അവനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, “യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും.” “സ്വന്തപുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏല്പിച്ചുതന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്കു നല്കാതിരിക്കുമോ?” (മത്താ. 7:7 ഉം റോമ. 8:32). യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കുന്നതൊക്കെയും ലഭിച്ചു എന്നു വിശ്വസിപ്പിൻ; എന്നാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.” (മാർക്കോസ്. 11:24).

2 – ദൈവവചനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക.

തന്റെ വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കർത്താവിനെ അനുവദിക്കുക. ദൈവവചനം വളരെ ശക്തമാണ്, അതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഏത് പ്രശ്‌നത്തെയും തുരത്താൻ കഴിയും (യെശ. 55:11). അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുകയും അവയിൽ നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുക (2 പത്രോസ് 1:4). നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ പാപവും നിരുത്സാഹവും നീക്കാൻ ദൈവവചനത്തിന് കഴിയും. “അവൻ തന്റെ വചനം അയച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി” (സങ്കീ. 107:20).

3 – കർത്താവിനു പാടുക.

“യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നതും അത്യുന്നതനേ, നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തുതി പാടുന്നതും നല്ലതാണ്” (സങ്കീർത്തനം 92:1). അവന്റെ ജനം ദൈവത്തിനു പാടണമെന്ന് ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 27:6, 30:4, യെശയ്യാവ് 42:10, എഫെസ്യർ 5:19). ദൈവം നമ്മെ മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചു, അതിനാൽ അവൻ നമ്മുടെ സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 2:8-10). നാം കർത്താവിന് പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന് മീതെ ഉയർത്തപ്പെടും, “യഹോവയുടെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തി” (നെഹെ. 8:10). യേശു പറഞ്ഞു, “എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു; ലോകം തരുന്നതുപോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ഭയപ്പെടരുത്. “എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാൻ ഇതു നിങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു” (യോഹ. 14:27; 15:11).

4- ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്ഷികരിക്കുക.

നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമ്പോൾ, സ്വയവും അതിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുകയും നിരുത്സാഹവും ഭയവും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും (ഏശ. 44:8). ദാവീദ് പ്രവാചകൻ വിശ്വാസികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു: “അവന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പറയുക” (സങ്കീ. 105:2). നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറും. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് വിശ്വാസത്താലും സ്തുതികളാലും നിറയും (സങ്കീർത്തനം 11:4). അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും: “കർത്താവ് എന്റെ വെളിച്ചവും എന്റെ രക്ഷയും ആകുന്നു; ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? കർത്താവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശക്തി; ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും” (സങ്കീ. 27:1). എന്തെന്നാൽ, “നിങ്ങളിൽ ഉള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ” (1 യോഹ. 4:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment