ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ അപരിചിതരും തീർത്ഥാടകരും ആണെന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ദൈവം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്‌തലനായ പൗലോസ്‌ എഴുതി: “ഇവർ എല്ലാവരും വാഗ്ദത്തനിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്തുനിന്നു അതു കണ്ടു അഭിവന്ദിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്നു ഏറ്റുപറഞ്ഞുംകൊണ്ടു വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു. ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഒരു പിതൃദേശം അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു കാണിക്കുന്നു. … എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ്, അതായത് സ്വർഗ്ഗീയമാണ്: അതിനാൽ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല; അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു” (എബ്രായർ. 11: 13-14, 16).

“അപരിചിതർ”, “അന്യഗ്രഹജീവികൾ” എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം “വിദേശികൾ” അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ളവർ എന്നാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ ആളുകൾ സ്വർഗ്ഗമായ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നവരാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:1). ദൈവജനം ഈ ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അപരിചിതരെപ്പോലെയാണ്.

ദൈവജനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരായതിനാൽ, അവർ ലോകത്തിനു പുറകെയല്ല, സ്വർഗ്ഗീയമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കണം (യാക്കോബ് 4:4). അവന്റെ ജനം ലോകത്തിന്റെ വഴികൾ സ്വീകരിക്കരുത്, മറിച്ച് പരദേശയാത്ര ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവരുടെ മാതൃരാജ്യമായാ സ്വർഗത്തെ
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുപോലെ പെരുമാറണം എന്നതിന്റെ ഒരു രൂപകമാണിത്.

സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നാം “വീണ്ടും ജനിക്കണം” എന്ന് യേശു പറയുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:3-6), വീണ്ടും ജനിച്ചവർ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ മക്കളാണ് (മത്തായി 5:45). നാം വീണ്ടും ദൈവകുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ, നാം സ്വർഗ്ഗീയ മനുഷ്യരായിത്തീരുകയും യേശുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ മാതൃകയെ അനുസരിക്കുകയും വേണം (1 കൊരിന്ത്യർ 15:48-49).

അപരിചിതരായ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ അവയുടെ യഥാർത്ഥ വീക്ഷണകോണിൽ എങ്ങനെ കാണാമെന്നും അവയെ ക്ഷണികമായ അനന്തരഫലമായി കാണാമെന്നും പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. “കാണുന്നതിനെയല്ല, കാണാത്തതിനെയാണ് നാം നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാണാത്തവ ശാശ്വതമാണ്” (2 കൊരിന്ത്യർ 4:18). നിത്യതയുടെ മഹത്വങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം (എബ്രാ. 12:2). എന്തെന്നാൽ, മനസ്സിന്റെ സ്ഥിരമായ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതെന്തും, ഒരാൾ എങ്ങനെ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ സഹിക്കുമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു – ഒന്നുകിൽ പ്രതീക്ഷയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയോടെയും സംശയത്തോടെയും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.