ആവർത്തനം 20:10-16 അല്ലെങ്കിൽ 2 രാജാക്കന്മാർ 2:23-24 അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ 31:7-18 തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതിനുശേഷം “ദൈവം സ്നേഹമാണ്” എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


ദൈവം സ്നേഹമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8) അവന്റെ കരുണ അനന്തമാണ് (എഫേസ്യർ 2:4), എന്നാൽ അവൻ നീതിമാനുമാണ് (സങ്കീർത്തനം 25:8). വിശുദ്ധിയുടെയും നീതിയുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ, അവൻ പാപത്തെ വിധിക്കണം (സംഖ്യാപുസ്തകം 14:18; നഹ്. 1:3). നിങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഭാഗങ്ങളിലെ ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്ക് അവയുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കാം:

1-ആവർത്തനം 20:10-16

“നിങ്ങൾ ഒരു നഗരത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനോട് സമാധാന വാഗ്‌ദാനം പ്രഖ്യാപിക്കുക” (അദ്ധ്യായം 10:10) എന്ന് ഇസ്രായേല്യരോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ ആ നഗരം സമാധാന വാഗ്‌ദാനം നിരസിച്ചാൽ, ഇത് ഒരു യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനമായി കണക്കാക്കും, ശത്രുത ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ അനാചാരങ്ങളോടും കൂടി വിഗ്രഹാരാധന തുടരാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു സമാധാന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ നിരാകരണം.

ഈ പുറജാതീയ നഗരങ്ങളിലെ നിവാസികളുടെ ധാർമ്മിക ജീർണതയും സമ്പൂർണ അധഃപതനവും അവർ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ നാശം അനിവാര്യമാക്കി. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ക്യാൻസർ പോലെ, ഈ അയൽരാജ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, അവർ ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ വഴികൾ നന്നാക്കാനും രക്ഷിക്കപ്പെടാനും ദൈവം അവർക്ക് ആദ്യം അവസരം നൽകി.

2-2 രാജാക്കന്മാർ 2:23-24

എലീശാ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി സമാധാനത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം, അവൻ തന്റെ സുപ്രധാന ദൗത്യം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ പരിഹസിക്കാൻ ബെഥേൽ നഗരത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി യുവാക്കൾ വന്നു. എലീശാ ദയയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നുവെങ്കിലും, കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ദയയ്ക്ക് പോലും പരിധികളുണ്ട്. ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം, അവന്റെ ഗൗരവമേറിയ പ്രവൃത്തികൾ അനാദരവുള്ള യുവാക്കളുടെ പരിഹാസത്തിന് വിഷയമാക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മനുഷ്യരോട് ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി പെരുമാറണം, കാരണം അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അതിനാൽ, അവർക്കു നേരിട്ട ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം അപകടത്തിലായ വിഷയങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തിന് അനുസൃതമായിരുന്നു (എബ്രായർ 12:6).

3- സംഖ്യകൾ 31:7-18

ഇസ്രായേലിന്റെ പാളയത്തിലേക്ക് പാപവും മരണവും കൊണ്ടുവരാൻ സാത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിഗ്രഹാരാധകരായ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി പതിക്കണമെന്ന് മോശ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ സ്ത്രീകൾ “ബിലെയാമിന്റെ ആലോചനയിലൂടെ” പുരുഷന്മാരെ പാപത്തിലേക്ക് വശീകരിച്ചു, അവരെ “പെയോരിന്റെ സംഭവത്തിൽ യഹോവയ്‌ക്കെതിരെ അകൃത്യം ചെയ്‌തു, യഹോവയുടെ സഭയിൽ ഒരു ബാധ ഉണ്ടായി” (വാക്യം 16) പലരും മരിച്ചു. മരിച്ചവരോട് മോശ പറഞ്ഞു, “മിദ്യാന്യരായ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുക” (അദ്ധ്യായം 31:2). അവരുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവർ ചെറുപ്പവും മതിപ്പുളവാക്കുന്നവരുമായിരുന്നു, വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്നും അതിന്റെ അശുദ്ധമായ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നും മുലകുടി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ആത്യന്തിക സത്യം ഇതാ: മനുഷ്യരാശിയുടെ കുറ്റത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ന്യായവിധി സ്വീകരിച്ചത് നിരപരാധിയായ യേശുവാണ്. പാപികൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കാൻ യേശു സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ, കുരിശിൽ, നാം ദൈവത്തെ “നീതിയുള്ളവനും നീതീകരിക്കുന്നവനും” ആയി കാണുന്നു (മത്തായി 27:33-35; റോമർ 3:26; യോഹന്നാൻ). താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുമെന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment