അവിശ്വാസികൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദൈവത്തിനു മുന്നിൽ കുമ്പിടുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


പൗലോസ് എഴുതി: “ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകലനാമത്തിന്നും മേലായ നാമം നല്കി: സ്വർല്ലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെയും മടങ്ങുകയും. എല്ലാനാവും “യേശുക്രിസ്തു കർത്താവു” എന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്നായി ഏറ്റുപറകയും ചെയ്യേണ്ടിവരും” (ഫിലിപ്പിയർ 2:9-11).

ഇവിടെ അപ്പോസ്തലൻ യെശയ്യാവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു. 45:23, പിശാചും അവന്റെ അനുയായികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, “എല്ലാ നാവും ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയും” (റോമ. 14:11).

അന്തിമ വിധിന്യായത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്: “ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കടിയിലും കടലിലുള്ളവയും അവയിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അവയിലുള്ളതു ഒക്കെയും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും കുഞ്ഞാടിനും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും ബലവും എന്നെന്നേക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു പറയുന്നതു ഞാൻ കേട്ടു.! (വെളി. 5:13-14).

ദുഷ്ടന്മാരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല, എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ ശക്തി അവരുടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നാവുകളിൽ നിന്ന് ഈ വാക്കുകളെ തള്ളിവിടുന്നു. പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദുഷ്ടന്മാർ ദൈവസ്നേഹം വ്യക്തമായി കാണുകയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹസ്വഭാവം മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിനുമുമ്പിൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും (വാക്യം 11).

പാപത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വിശുദ്ധ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിത്യജീവനുമല്ല, അടിമത്തവും നാശവും മരണവുമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകും. തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടജീവിതത്തിലൂടെ, ദുഷ്ടന്മാർ പറഞ്ഞു: “നമ്മുടെ മേൽ ഭരിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ [യേശു] ഉണ്ടാവുകയില്ല” (ലൂക്കാ 19:14).

ദുഷ്‌പ്രവൃത്തിക്കാർ തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണും. മഹത്വത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ പ്രതിഫലം ദൈവം അവർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയപ്പോൾ അവർ നിരസിച്ചു. ഇപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ വിവേകശൂന്യമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഖേദിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ന്യായവും നീതിയുക്തവുമാണെന്ന് അവർ കാണും.

നേരെമറിച്ച്, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ സന്തോഷിക്കും: “സർവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വലുതും അത്ഭുതവുമായവ; സർവ്വജാതികളുടെയും രാജാവേ, നിന്റെ വഴികൾ നീതിയും സത്യവുമുള്ളവ” (വെളിപാട് 15:3); അവർ സമാധാനപ്രഭുവിനെ മുട്ടുകുത്തി ആരാധിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment