R റേറ്റ് ചെയ്ത സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് പാപമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


R റേറ്റുചെയ്ത സിനിമ കാണാൻ തിരക്കുകൂട്ടുന്നതിൽ രണ്ട് ആശങ്കകളുണ്ട്:

ആദ്യം – ഉള്ളടക്കം

R റേറ്റുചെയ്ത സിനിമയ്‌ക്കുള്ള മിറിയം വെബ്‌സ്റ്റർ നിർവചനം ഇതാണ്: “അക്രമം, നിന്ദ്യമായ ഭാഷ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ലീലാവിലാസങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ അനുയോജ്യമല്ല.”

കർത്താവ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചു: “ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചനപ്രകാരം നടക്കാതെയും, പാപികളുടെ വഴിയിൽ നില്ക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും
യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ചു
അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. ” (സങ്കീർത്തനം 1:1).

നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയും അതാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18). പ്രവാചകനായ ദാവീദ് എഴുതി ഭാഗ്യവാൻ. : “ഞാൻ ഒരു നീചകാര്യം എന്റെ കണ്ണിന്നു മുമ്പിൽ വെക്കുകയില്ല; ക്രമം കെട്ടവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു; അതു എന്നോടു ചേർന്നു പറ്റുകയില്ല.” (സങ്കീർത്തനം 101:3).

ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ശരിയായ ചിന്ത ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, പൗലോസ് എഴുതി: “ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായതു ഒക്കെയും ഘനമായതു ഒക്കെയും നീതിയായതു ഒക്കെയും നിർമ്മലമായതു ഒക്കെയും രമ്യമായതു ഒക്കെയും സല്ക്കീർത്തിയായതു ഒക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതു ഒക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊൾവിൻ.” (ഫിലിപ്പിയർ 4:8).

രണ്ട്: സ്ഥലം

തിയേറ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് “ശരിയായ” സിനിമകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, എന്നാൽ മിക്ക സിനിമകളിലും ബൈബിൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി “ഉചിതമായ” വിലയിരുത്തൽ നടത്താത്ത ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സാക്ഷ്യത്തെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ നടത്തത്തിന് തടസ്സമാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി അസംബന്ധമായ ഒരു സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ശരിയായ ഒന്ന് കാണാൻ പോയെങ്കിൽപോലും നിങ്ങളെ അവിടെ കാണുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സിനിമ കണ്ടതായി തെറ്റുധരിചേക്കാം.

മത്തായി 18:5-7-ൽ, യേശു ഒരു ഇടർച്ചയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു, “എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന്നു ആരെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തിയാലോ അവന്റെ കഴുത്തിൽ വലിയോരു തിരിക്കല്ലു കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നതു അവന്നു നന്നു. ഇടർച്ച ഹേതുവായി ലോകത്തിന്നു അയ്യോ കഷ്ടം;! ഇടർച്ച വരുന്നതു ആവശ്യം തന്നേ; എങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന്നു അയ്യോ കഷ്ടം. (മത്തായി 18:8).

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഏറ്റവും മഹത്തായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം തങ്ങളുടേതിനെക്കാൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. റോമർ 14:13-ൽ, നമ്മുടെ തെറ്റായ മാതൃകയിലൂടെ ആരെയും പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വതന്ത്ര്യം ബലഹീനന്മാർക്കു യാതൊരു വിധത്തിലും തടങ്ങൽ ആയി വരാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവിൻ. (1 കൊരിന്ത്യർ 8:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment