2 കൊരിന്ത്യർ 3:7-8 നിയമത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

നിയമം – 2 കൊരിന്ത്യർ 3:7-8 “എന്നാൽ കല്ലിൽ അക്ഷരമായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണശുശ്രൂഷ, നീക്കം വരുന്നതായ മോശെയുടെ മുഖതേജസ്സുനിമിത്തം യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു അവന്റെ മുഖത്തു നോക്കിക്കൂടാതവണ്ണം തേജസ്സുള്ളതായെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അധികം തേജസ്സുള്ളതാകയില്ലയോ?” 2 കൊരിന്ത്യർ 3:7-8 ... read more

Does Matthew 5:34 speak against swearing in legal courts

നിയമ കോടതികളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മത്തായി 5:34 സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ?

സത്യബോധ്യപെടുത്തൽ – മത്തായി 5:34 സത്യബോധ്യപെടുത്തലിനെക്കുറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, “ഞാനോ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു: അശേഷം സത്യം ചെയ്യരുതു; സ്വർഗ്ഗത്തെക്കൊണ്ടു അരുതു, അതു ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം; ഭൂമിയെക്കൊണ്ടു അരുതു, അതു അവന്റെ പാദപീഠം; യെരൂശലേമിനെക്കൊണ്ടു അരുതു, അതു ... read more

Doesn't Ezekiel 16 endorse the wearing of Jewelry

യെഹെസ്‌കേൽ 16 ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ?

യെഹെസ്കേൽ 16 – ആഭരണങ്ങൾ ചിലർ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുന്ന യെഹെസ്‌കേൽ 16 ഉപയോഗിക്കുന്നു. താഴെ വാക്യം പറയുന്നു: “ഞാൻ നിന്നെ ആഭരണം അണിയിച്ചു നിന്റെ കൈക്കു വളയും കഴുത്തിൽ മാലയും ഇട്ടു. ഞാൻ ... read more

What does the seven women of Isaiah 41 represent

യെശയ്യാവു 4:1-ലെ ഏഴു സ്‌ത്രീകൾ എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു?

“അന്നു ഏഴു സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷനെ പിടിച്ചു: ഞങ്ങൾ സ്വന്തം വകകൊണ്ടു അഹോവൃത്തി കഴിക്കയും സ്വന്തവസ്ത്രം ധരിക്കയും ചെയ്തുകൊള്ളാം; നിന്റെ പേർമാത്രം ഞങ്ങൾക്കു ഇരിക്കട്ടെ; ഞങ്ങളുടെ നിന്ദ നീക്കിക്കളയേണമേ എന്നു പറയും”. യെശയ്യാവു 4:1 യെശയ്യാവ് ... read more

“ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ പാലിൽ പാകം ചെയ്യരുത്” എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

പ്രസ്തുത വാക്യം ബൈബിളിൻ്റെയോ പഞ്ചഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെയോ (പഴയനിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ) ആദ്യകാല പുസ്തകങ്ങളിൽ 3 തവണ കാണാം. ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം പുറപ്പാട് 23:19, 34:26 ലും 3-ആമത്തേത് നിയമാവർത്തനത്തിലുമാണ്: “ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ പാലിൽ ... read more

What is the parable of the rich man and Lazarus

ധനികൻ്റെയും ലാസറിൻ്റെയും ഉപമ എന്താണ്?

ധനികനും ലാസറും ധനികൻ്റെയും ലാസറിൻ്റെയും ഉപമയിൽ, സത്യസന്ധമല്ലാത്ത കാര്യസ്ഥൻ്റെ ഉപമയിൽ (ലൂക്കോസ് 16:1-12) പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാഠം യേശു തുടരുന്നു, വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഭാവി വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നു (വാക്യങ്ങൾ 1, 4, 9, 11, ... read more

What does it mean he shall bruise your head, and you shall bruise His heel”

“അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും, നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും” എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ക്രിസ്തു സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കും എന്നാൽ അത് അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും. “ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും. അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും; നീ അവന്റെ കുതികാൽ ... read more

“അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും, നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും” എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

ക്രിസ്തു സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കും എന്നാൽ അത് അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും. “ഞാൻ നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും; അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും, നീ അവന്റെ ... read more

Why does Jesus mean by the words “I never knew you”

“ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല” എന്ന വാക്കുകളാൽ യേശു അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

യേശു – “ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല” യേശു പറഞ്ഞു, “അന്നു പലരും എന്നോടു പറയും: കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും ... read more

Did Jesus do away with the law and prophets (Luke 16)

യേശു നിയമത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ഇല്ലാതാക്കിയോ (ലൂക്കാ 16)?

യേശുവും നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും ലൂക്കോസ് 16:16 സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശു നിയമത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും അവസാനിപ്പിച്ചതായി ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഖണ്ഡിക സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാം. യേശു പറഞ്ഞു, “നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും യോഹന്നാൻ വരെ ആയിരുന്നു. അന്നുമുതൽ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു, ... read more