Why do we need a Redeemer

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ വേണ്ടത്?

വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ്റെ ആവശ്യം “നീതിയുടെ നിയമം” ലംഘിച്ചതിനാൽ നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ ആവശ്യമുണ്ട് (റോമർ 9:31). അതു നിമിത്തം ഞങ്ങളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു. “പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23). എന്നാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ അനന്തമായ കാരുണ്യത്താൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ... read more

Should a new believer witness or wait till he has grown

ഒരു പുതിയ വിശ്വാസി സാക്ഷ്യം വഹിക്കണോ അതോ അവൻ വളരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണോ?

എപ്പോഴാണ് സാക്ഷിയാകേണ്ടത്? യേശു ഒരു മനുഷ്യനെ ഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു, ആ മനുഷ്യൻ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ യേശു, “നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോക; ദൈവം നിനക്കു ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പറയുക” എന്നു ... read more

Why did a believer offer a sacrifice to atone for his sin

എന്തിനാണ് ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ബലിയർപ്പിച്ചത്?

പ്രായശ്ചിത്തത്തിനായുള്ള ഒരു യാഗം “ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം ഏകദേശം സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു: രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല” (ഹെബ്രായർ 9:22). വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലുള്ളതോ അതിൻ്റെ ശുസ്രൂക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ എല്ലാം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ യേശു ചെയ്യുന്ന ചിലതിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ ... read more

താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിയുമോ?

രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നോട് ‘കർത്താവേ, കർത്താവേ’ എന്നു പറയുന്നവരല്ല, സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അന്നാളിൽ പലരും എന്നോടു പറയും, കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ... read more

How can I increase my faith

എനിക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും?

വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു “അതിനാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയിലൂടെയും കേൾവി ദൈവവചനത്തിലൂടെയും വരുന്നു.” റോമർ 10:17 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യമാണ് വിശ്വാസം “വിശ്വാസം എന്നതോ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു” (എബ്രായർ ... read more

What does it mean to watch and pray

ഉണർന്നിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന പദത്താൽ യേശു എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഉണർന്നിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും മണവാളൻ വരുമ്പോൾ ആത്മീയമായി ഉണർന്നിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയിൽ യേശു പറഞ്ഞു (മത്തായി 25:5). അതിനാൽ, അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, “ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക” (മത്തായി 26:41). ... read more

How does a person commit the unpardonable sin

ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത്?

മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം മത്തായി 12:31, 32-ൽ യേശു പറയുന്നു, “പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൂഷണം ഒഴികെ എല്ലാത്തരം പാപങ്ങളും ദൈവദൂഷണവും മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടും.” എന്നാൽ ഈ പാപം മാപ്പർഹിക്കാത്ത പാപം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായ ദൈവദൂഷണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ... read more

What are Paul's arguments against fornication

വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ പൗലോസിന്റെ വാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പരസംഗത്തിനെതിരായ പൗലോസിന്റെ വാദങ്ങൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്, കൊരിന്ത്യൻ സഭയ്ക്കുള്ള തന്റെ ആദ്യ ലേഖനത്തിൽ (അദ്ധ്യായം 6) വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ 6 വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, ഇത് വിശ്വാസിയുടെ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഈ വാദങ്ങൾ, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസിയെ ... read more

യേശുവിനെ എങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കും?

ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു” (റോമർ 6:23). നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളായി ... read more

Can a person be lost even if he has once accepted Christ

ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനാകുമോ?

ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ? ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഒരു വ്യക്തി നഷ്ടമാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടക്കാനുള്ള നിമിഷങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ക്രിസ്തുമതം. നാം അവനിൽ വസിക്കുന്നത് തുടരുക എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മുടെ ... read more