What did Adam and Eve wear before sin

പാപത്തിന് മുമ്പ് ആദാമും ഹവ്വായും എന്താണ് ധരിച്ചിരുന്നത്?

പാപത്തിന് മുമ്പ് ആദാമും ഹവ്വായും എന്താണ് ധരിച്ചിരുന്നത്? ആദാമും ഹവ്വായും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ പാപം ചെയ്‌തപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ “തുറന്നു, തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു; ... read more

Who are the Essenes

ആരാണ് എസ്സെനുകൾ ?

എസ്സെൻസ് ബിസി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ രണ്ടാം ആലയ ജൂതമതകാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു നിഗൂഢ ജൂത വിഭാഗത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു എസ്സെനുകൾ. അവർ സാദോകൈറ്റ് (ഓർത്തഡോക്സ് യഹൂദമതത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് ബിസി ... read more

Are Christians obliged to pay taxes to the government

സർക്കാരിന് നികുതി അടക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണോ?

ക്രിസ്ത്യാനികളും നികുതികളും ഇതേ ചോദ്യം പരീശന്മാരും യേശുവിനോടു ചോദിച്ചു: “അപ്പോൾ പറയൂ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ? എന്നാൽ അവരുടെ ദുരുദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കിയ യേശു പറഞ്ഞു: കപടനാട്യക്കാരേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ... read more

Should Christians vote

ക്രിസ്ത്യാനികൾ വോട്ട് ചെയ്യണോ?

ക്രിസ്ത്യാനികളും വോട്ടും പഴയ യഹൂദ ദിവ്യാധിപത്യത്തിൽ, ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ രാജാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ നിയമിച്ചു. ഇന്ന്, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് രാഷ്ട്രീയവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബൈബിൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, യേശു പറഞ്ഞു, ... read more

Why did Noah curse Ham

എന്തുകൊണ്ടാണ് നോഹ ഹാമിനെ ശപിച്ചത്?

ഹാമിന് നോഹയുടെ ശാപം “നോഹ ഒരു കൃഷിക്കാരനായി തുടങ്ങി, അവൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു; അവന്റെ കൂടാരത്തിൽ അവൻ വസ്ത്രം നീങ്ങി കിടന്നു. കനാന്യരുടെ പിതാവായ ഹാം തന്റെ അപ്പന്റെ നഗ്നത കണ്ടു പുറത്തുള്ള തന്റെ ... read more

Which was more difficult: Adam's test or Abraham's test?

ഏതാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്: ആദാമിന്റെ പരീക്ഷണമോ അബ്രഹാമിന്റെ പരീക്ഷണമോ?

അബ്രഹാമിന്റെ പരീക്ഷണം അബ്രഹാമിന്റെ കഥ ധ്യാനിച്ചാൽ, കർത്താവ് നൽകിയ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു: “അബ്രഹാം … ഇപ്പോൾ നിന്റെ മകനെ, നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ യിസ്ഹാക്കിനെ ... read more

Didn’t God promise Israel that they will conquer their enemies

അവർ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുമെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തില്ലേ?

ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം പഴയനിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായ വാഗ്ദാനങ്ങളായിരുന്നു: “നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ … ഞാൻ നിന്നോട് കൽപിച്ചതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യുകയും എന്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ: അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ... read more

Is it wrong for a Christian to file bankruptcy

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പാപ്പരത്വം ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ?

ക്രിസ്ത്യാനിയും പാപ്പരത്തവും പാപ്പരത്തം എന്ന വാക്ക് ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ “പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതല്ലാതെ ആരോടും ഒന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കരുത്” എന്ന് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു (റോമർ 13:8). കൂടാതെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി താൻ കടം വാങ്ങുന്നത് തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് ... read more

Can a believer go into business with an unbeliever

ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയോട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ബിസിനസിൽ വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും സംയുക്തമായി “നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളുമായി കൂട്ടുകൂടരുത്. എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് നീതിക്കും ദുഷ്ടതയ്ക്കും പൊതുവായുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന് ഇരുട്ടുമായി എന്ത് കൂട്ടായ്മയാണ് ഉണ്ടാവുക?”. 2 കൊരിന്ത്യർ 6:14 തത്ത്വങ്ങൾ, വിശ്വാസം, ജീവിതശൈലി എന്നിവയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയോ ... read more

Why did Elisha curse the youths that mocked him

തന്നെ പരിഹസിച്ച യുവാക്കളെ എലീശാ ശപിച്ചതെന്തിന്?

എലീശായും യുവാക്കളും “പിന്നെ അവൻ അവിടെനിന്നു ബെഥേലിലേക്കു പോയി; അവൻ വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ പട്ടണത്തിൽനിന്നു ചില ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് എലീശാ പ്രവാചകനെ പരിഹസിച്ചു: മൊട്ടത്തലയേ, പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്നു പറഞ്ഞു. മൊട്ടത്തലയനേ, പൊയ്ക്കൊള്ളൂ!” അവൻ തിരിഞ്ഞു അവരെ ... read more