എന്താണ് ആത്മീയ രൂപീകരണം?

ആത്മീയ രൂപീകരണം ധ്യാനം, ധ്യാനാത്മക പ്രാർത്ഥന, ജപം, ദൃശ്യവൽക്കരണം, ദൈവവുമായുള്ള ഒരു അനുഭവം കണ്ടെത്തുന്നതിന് “ആത്മീയ ശിക്ഷണങ്ങൾ” എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ബാധകമായ ഒരു വാക്യമാണ് ആത്മീയ രൂപീകരണം. ഈ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ

ധാർമ്മികതയുടെ ആത്മനിഷ്ഠത ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്നില്ലേ?

ധാർമ്മികതയും ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വവും ധാർമ്മികത ആത്മനിഷ്ഠമോ ആപേക്ഷികമോ ആണെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു, ഈ വസ്തുത ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ കേവല ധാർമ്മിക സത്തയായ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മികത തേടുകയോ മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ

വിശ്വാസം അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതാണോ?

അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസം അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “അന്ധമായ” വിശ്വാസം എന്നൊന്നില്ല. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്‌തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (യോഹന്നാൻ 20:30, 31). തിരുവെഴുത്തുകളിൽ, വിശ്വാസവും അറിവും ഒരിക്കലും വൈരുദ്ധ്യത്തിലല്ല. അറിവ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലവർ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പീഡനം അനുവദിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലവരെ പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഈശ്വരേച്ഛ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ പുതുതായി വരുന്ന പലർക്കും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു. ചിലർ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണ്, കാരണം

ബൈബിൾ മുതലാളിത്തത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?

മുതലാളിത്തം എന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയാണ്, അതിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാരവും വ്യവസായവും സംസ്ഥാനത്തിന് പകരം ലാഭത്തിനായി സ്വകാര്യ ഉടമകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. മതം, രാഷ്ട്രീയം, തത്ത്വചിന്ത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന

ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ്?

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: “അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാന്തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൈക്കൊള്ളായ്കയാൽ തന്നേ അങ്ങനെ ഭവിക്കും” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:10). പ്രകൃതിയിലെ തന്റെ

എന്താണ് മുൻനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ നിരുപാധിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്?

മുൻവിധി അല്ലെങ്കിൽ നിരുപാധിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, ചില ആളുകളെ രക്ഷിക്കാനും (തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ) ബാക്കിയുള്ളവരെ നഷ്ടപ്പെടാനും ദൈവം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. നിരുപാധിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്ഷയിൽ മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു

എന്താണ് പകരം വയ്ക്കൽ ദൈവശാസ്ത്രം? ഇത് ബൈബിൾപരമാണോ?

പുതിയ നിയമ സഭ (യഹൂദന്മാരും വിജാതീയരും അടങ്ങുന്ന) ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചുവെന്നും യഹൂദന്മാർ ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശിച്ചതിനാൽ തങ്ങളുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമല്ലെന്നും മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചുവെന്നും ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ

സർവജീവത്വവാദം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

നിർവ്വചനം സർവജീവത്വവാദം (ലാറ്റിൻ ഭാക്ഷയിൽ അനിമ, “ശ്വാസം, ആത്മാവ്, ജീവൻ”) എന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും-മൃഗങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, പാറകൾ, നദികൾ, കാലാവസ്ഥ, വാക്കുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റ് പുരാവസ്തുക്കൾ എന്നിവ-സചേതനവും ജീവനുള്ളതുമാണെന്ന വിശ്വാസമാണ്. ദേഹി അഥവ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ

Did Paul teach the immortality of the soul

ആത്മാവിന്റെ അമർത്യതയെ പറ്റി പൌലോസ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ?

ചോദ്യം: ഫിലിപ്പിയർ 1:23 പ്രകാരം ആത്മാവിന്റെ അമർത്യതയെ പറ്റി പൌലോസ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? ഉത്തരം: താഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ ആത്മാവിന്റെ അനശ്വരത്വത്തെക്കുറിച്ചു പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു: “ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു; വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഇരിപ്പാൻ എനിക്കു