ബൈബിളിൽ 7 എന്ന സംഖ്യ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

Author: BibleAsk Malayalam


7 സഭകൾ (1:11), 7 സ്വർണ്ണ മെഴുകുതിരികൾ (1:12), 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ (1:16), 7 അഗ്നി വിളക്കുകൾ (4:5), വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാക്കൾ (4:5), 7 മുദ്രകൾ (5:1), കുഞ്ഞാടിന്റെ 7 കൊമ്പുകളും 7 കണ്ണുകളും (5:6), 7 കാഹളം (8:2), 7 ഇടിമുഴക്കം (10:4), ഒരു മഹാസർപ്പം 7 തലകളും 7 കിരീടങ്ങളും (12:3), 7 തലകളുള്ള ഒരു മൃഗം (13:1), 7 മാലാഖമാർ 7 കുപ്പികൾ (15:1, 7), മൃഗത്തെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് 7 അവസാനത്തെ ബാധകൾ പകരും ( 15:1), കൂടാതെ 7 തലകളുള്ള മൃഗം 7 മലകളിലും 7 രാജാക്കന്മാരിലും ഇരിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു (17:3, 9).

യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒരു “കുഞ്ഞാടായിട്ടും … ഏഴ് കൊമ്പുകളും ഏഴ് കണ്ണുകളും” (വെളിപാട് 5:6) ഉള്ളതായിട്ടും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ യേശുക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയവനും ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചവനുമായി അത് അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 20:11; കൊലോസ്യർ 1:16; വെളിപ്പാട് 1:10 ,11; 14:12; 22:12-14).

അതിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, അത് എങ്ങനെ അപൂർവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നാം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബൈബിളിലെ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ആദ്യ ഉപയോഗം സൃഷ്ടി ആഴ്ചയിലെ ഉല്പത്തി 1-ൽ കാണാം. ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കുന്നു. “താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകലപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി. 3താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും അന്നു നിവൃത്തനായതുകൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു” (ഉല്പത്തി 2:2,3). ലോകമെമ്പാടും ഇന്നുവരെ ആചരിക്കുന്ന ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രതിവാര ചക്രം ഇങ്ങനെയാണ്. ലോകാരംഭം മുതൽ, ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ “പൂർത്തിയായത്” അല്ലെങ്കിൽ “പൂർണമായത്” എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ കൊണ്ട് കല്ലിൽ എഴുതിയ ഒരേയൊരു രേഖയിൽ ഏഴാം ദിവസം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു (പുറപ്പാട് 31:18) – പത്ത് കൽപ്പനകൾ. നാലാമത്തെ കൽപ്പന ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക. ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക. ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു. ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” (പുറപ്പാട് 20:8-11).

തിരുവെഴുത്തിലുടനീളം, 7 എന്ന സംഖ്യ അതുല്യമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, സമ്പൂർണ്ണത, പൂർത്തിയായ അഥവാ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നു. നേരെമറിച്ച്, 6 എന്ന നമ്പർ പൂർണ്ണതയിൽ കുറവുള്ളതിനെയോ മനുഷ്യനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വെളിപാട് പുസ്തകം 666 എന്ന സംഖ്യയെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (വെളിപാട് 13:18).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment