5000 പുരുഷന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു?

Author: BibleAsk Malayalam


5000 പുരുഷന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് ഗലീലിയിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിസ്മയകരമായ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു, അത് സംശയക്കാർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. ബൈബിൾ പറയുന്നു, അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ “സ്ത്രീകളെയും പൈതങ്ങളെയും കൂടാതെ ഏകദേശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു” (മത്താ. 14:21). അതിനാൽ, അന്ന് ഭക്ഷണം നൽകിയ യഥാർത്ഥ എണ്ണം പതിനയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം വരെ ആളുകൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ജനക്കൂട്ടം അപ്പവും മത്സ്യവും കഴിച്ചശേഷം, ലോകത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന “ആ പ്രവാചകൻ” ആണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. (യോഹന്നാൻ 6:14; ആവർത്തനം 18:15; മത്താ. 11:3; യോഹന്നാൻ 4:25) . അനിഷേധ്യമായ അത്ഭുതം, എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞവൻ (ലൂക്കോസ് 24:27; യോഹന്നാൻ 1:45), ഇസ്രായേലിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന രാജാവ് (യെശ. 9:6, 7 ലൂക്കോസ് 1:32, 33) ആയിരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായി. അതിനാൽ, അവർ അവനെ രാജാവായി വാഴിക്കാൻ തൽക്ഷണം ശ്രമിച്ചു (യോഹന്നാൻ 6:15).

മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനും കഴിയുന്നവന് ഇസ്രായേലിനെ റോമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ പദ്ധതിയിട്ടു. അവന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിൻ കീഴിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അജയ്യമായിരിക്കുമെന്നും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ സമൃദ്ധമായ പ്രതീക്ഷകൾ സഫലമാകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു (മത്താ. 3:2; 4:17; 5:2; ലൂക്കോസ് 4:19) . ഈ അത്ഭുതത്തിന്റെ ഫലമായി ഗലീലിയൻ ശുശ്രൂഷ വലിയ ഉന്നതിയിലെത്തി (ലൂക്കാ 2:49). ഈ ധാരാളം ആഹാരം യേശുവിന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത ശക്തിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. യഹൂദന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരുവൻ അവൻ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ലൗകിക രാജ്യത്തിനായുള്ള ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അത്ഭുതത്തിലൂടെ, അവരുടെ ആത്മാക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വർഗീയ അപ്പത്തിലേക്ക് അവരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ പകരം അവർ ഭൗമിക അപ്പം ആഗ്രഹിച്ചു.

അതിനാൽ, യേശു അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു, “നശിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കരുത്, എന്നാൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനുവേണ്ടി” (യോഹന്നാൻ 6:27). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്, അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയിർപ്പിക്കും” (വാക്യം 54). എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവവചനത്താൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് യേശു ഇതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ ആളുകളും അംഗീകരിക്കാതെ പലരും അവനെ വിട്ടുപോയി (വാക്യം 66).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment