4000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് 5000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നോ?

BibleAsk Malayalam

ആയിരങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ

ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവിക ശക്തികളുടെ മഹത്തായ തെളിവുകളായിരുന്നു, അത് സംശയക്കാർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ബൈബിൾ പറയുന്നു, 5000-ന്റെ വിവരണത്തിൽ, “സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പുറമെ” അത്രയും പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു (മത്തായി 14:21). അതിനാൽ, അന്ന് ഭക്ഷണം നൽകിയ യഥാർത്ഥ എണ്ണം 15000-20000 ആളുകൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ജനക്കൂട്ടം അപ്പവും മത്സ്യവും ഭക്ഷിച്ച ശേഷം, ലോകത്തിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന “ആ പ്രവാചകൻ” (യോഹന്നാൻ 6:14; ആവർത്തനം 18:15; മത്തായി 11:3; യോഹന്നാൻ 4:25) ആണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. അനിഷേധ്യമായ അത്ഭുതങ്ങൾ, എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞവൻ (ലൂക്കോസ് 24:27; യോഹന്നാൻ 1:45), ഇസ്രായേലിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന രാജാവ് (യെശയ്യാവ് 9:6, 7 ലൂക്കോസ് 1:32, 33) ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു.

4000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് 5000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നോ?

4000 പേർക്കും 5000 പേർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ഒരു സംഭവത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ബൈബിൾ വിമർശകർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ നിരൂപകർ അവരുടെ അനുമാനങ്ങളെ രണ്ട് കഥകളിലെയും സാമ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 4000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുതം (മത്തായി 15:32-39; മർക്കോസ് 8:1-10), ആദ്യം, 5000 പേർക്ക് അവൻ ചെയ്തതിന് സമാനമായി തോന്നിയേക്കാം (മത്തായി 14:13-21; മർക്കോസ് 6:30 -44; ലൂക്കോസ് 9:10-17; യോഹന്നാൻ 6:1-15).

എന്നാൽ 4000-ത്തിനും 5000-ത്തിനും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളാണെന്ന് യേശു തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചു: “കണ്ണുകളുള്ള നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെ നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ അയ്യായിരം പേർക്കു അഞ്ചപ്പം നുറുക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര കൊട്ട നിറയെ കഷണങ്ങൾ എടുത്തു?” അവർ അവനോടു: പന്ത്രണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. “കൂടാതെ, ഞാൻ നാലായിരത്തിന് ഏഴെണ്ണം നുറുക്കിയപ്പോൾ, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ കൊട്ട നിറയെ കഷണങ്ങൾ എടുത്തു?” അവർ പറഞ്ഞു, “ഏഴ്” (മർക്കോസ് 8:18-20).

രണ്ട് വ്യത്യസ്‌ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ യേശു ജനക്കൂട്ടത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമായി തെളിയിക്കുന്ന രണ്ട് വിവരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതാ:

 1. എണ്ണപ്പെട്ട പുരുഷാരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചവരുടെ എണ്ണം: ഒരിക്കൽ 5,000, മറ്റൊരിക്കൽ 4,000.
 2. സമയം: ഒന്ന്, മൂന്നാമത്തെ ഗലീലിയൻ പര്യടനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, മറ്റൊന്ന് ഫീനിഷ്യയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയെ തുടർന്ന്.
 3. യേശുവിനെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ: ഒന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം തനിച്ചായിരിക്കുക, മറ്റൊന്ന് യേശു ഇതിനകം പ്രദേശത്തായിരുന്നു, ആളുകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു.
 4. ഒന്ന് കടൽ വഴി വന്നതിന് ശേഷം സംഭവിച്ചതാണ്, മറ്റൊന്ന് സന്ദർഭം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കരമാർഗ്ഗം.
 5. ഒന്ന് ബെത്‌സൈദ ജൂലിയസിനടുത്തായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് ഗെർഗെസയുടെ സമീപത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു.
 6. ഒന്ന് യേശു ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു, മറ്റൊന്ന് അവൻ മൂന്നു ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു.
 7. ഒരു പ്രാവശ്യം ജനക്കൂട്ടം ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല, മറ്റൊന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ക്രമീകരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 8. ഒന്നിൽ ശിഷ്യന്മാർ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുകയും ജനക്കൂട്ടത്തെ വീട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊന്നിൽ യേശു പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കടമയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 9. ഒരാൾ പച്ച പുല്ലിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് ആ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല.
 10. ഒരാൾക്ക് ഒരു സംഘടിത ഇരിപ്പിടശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
 11. മിച്ചം ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പലതരം കൊട്ടകൾ: ഒന്ന് കോഫിനോയ്, മറ്റൊന്ന് സ്പൈഡുകളായിരുന്നു.
 12. ശേഖരിച്ച അളവ്: ഒന്ന് 12 കോഫിനോയ്, മറ്റൊന്ന് 7 സ്പൈഡുകൾ.
 13. ഒന്നിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ തടാകത്തിനു കുറുകെ മുന്നോട്ട് അയച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലകളിലേക്ക് വിരമിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് അവൻ അവരെ അനുഗമിക്കുന്നു.
 14. ലക്ഷ്യസ്ഥാനം: ഒന്ന് കഫർണാവൂം അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നസരെത്ത്, മറ്റൊന്ന് മഗ്ദല.
 15. ഒരിക്കൽ തടാകത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി, മറ്റൊന്ന് കൊടുങ്കാറ്റുള്ള സമയത്തു അതിനെ മറികടന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.

അതിനാൽ, രണ്ട് സംഭവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസത ആശയങ്ങൾ ഒരു പൊതു ഉത്ഭവത്തെ അയോഗ്യമാക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: