22-ാം സങ്കീർത്തനം ക്രിസ്തുവിന് എങ്ങനെ ബാധകമാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 22-നെ “മിശിഹൈക സങ്കീർത്തനം” എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു, കാരണം അത് വലിയ വേദനയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. നിരപരാധിയായ ദൈവപുത്രൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെ പരാമർശിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിനെ “കുരിശിന്റെ സങ്കീർത്തനം” എന്നും വിളിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പാപത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലോ പരാതിയുടെ സൂചനയോ ഇല്ല.

22-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ നിയമത്തിലെ മിശിഹൈക പരാമർശങ്ങൾ

സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും, പുതിയ നിയമത്തിലെ പല പരാമർശങ്ങളും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ (മത്തായി 27:35, 39, 43, 46; മർക്കോസ് 15:24, 34; ലൂക്കോസ് 23:11) 34; 35; യോഹന്നാൻ 19:24, 28) മിശിഹൈക വശം തെളിയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, സങ്കീർത്തനത്തിന് ഇരട്ട പ്രയോഗമുണ്ട് (ആവർത്തനം 18:15).

സങ്കീർത്തനം 22 ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 21 വാക്യങ്ങൾ രോഗിയുടെ പരാതിയും യാചനയും കാണിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ (22-31), വിടുതലിന് ശേഷം സ്തുതി കാണിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തന്റെ ശത്രുക്കളെ സിംഹങ്ങൾ, ബാശാനിലെ കാളകൾ (വാക്യം . 12, 13), കൊല്ലാൻ തയ്യാറായ നായ്ക്കൾ (വാക്യം. 16) എന്നിങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു.

22-ാം സങ്കീർത്തനം ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു

ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധവും പാപിയിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയലും അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ മാനസിക വേദന ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പ്രവചിക്കുന്നു. “യഹോവയിങ്കൽ നിന്നെത്തന്നേ സമർപ്പിക്ക! അവൻ അവനെ രക്ഷിക്കട്ടെ!
അവൻ അവനെ വിടുവിക്കട്ടെ! അവനിൽ പ്രസാദമുണ്ടല്ലോ” (സങ്കീർത്തനം 22:8). അറിയാതെ, യേശുവിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർ അവനെ പരിഹസിച്ചപ്പോൾ അതേ പ്രവചന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു (മത്തായി 27:43). അവരിലൂടെ, പിശാച് ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിച്ചു (വാക്യം 40). ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, അവന്റെ പിതാവ് അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം അവൻ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ ചുമന്നു (യെശയ്യാവ് 53:4, 5).

ക്രൂശിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതികഠിനമായ വേദനയെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ മുൻകൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വെള്ളംപോലെ തൂകിപ്പോകുന്നു;
എന്റെ അസ്ഥികളെല്ലാം ബന്ധം വിട്ടിരിക്കുന്നു; എന്റെ ഹൃദയം മെഴുകുപോലെ ആയി എന്റെ കുടലിന്റെ നടുവെ ഉരുകിയിരിക്കുന്നു.
എന്റെ ശക്തി ഓട്ടുകഷണംപോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു;
എന്റെ നാവു അണ്ണാക്കോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നു.
നീ എന്നെ മരണത്തിന്റെ പൊടിയിൽ ഇട്ടുമിരിക്കുന്നു. ” (സങ്കീർത്തനം 22:14,15).

കൂടാതെ, രക്ഷകന്റെ കൈകളും കാലുകളും കുരിശിൽ തറക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു: “നായ്ക്കൾ എന്നെ വളഞ്ഞു; ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്നെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു;
അവർ എന്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളെച്ചു എന്റെ അസ്ഥികളൊക്കെയും എനിക്കു എണ്ണാം അവർ എന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
എന്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു,
എന്റെ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു. ” (സങ്കീർത്തനം 22:16-18). റോമൻ പടയാളികൾ യേശുവിന്റെ കൈകളിലും കാലുകളിലും (യോഹന്നാൻ 20:25-27) ആണികൾ അടിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിനു ചീട്ടെടുത്തപ്പോൾ ഈ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു (മത്തായി 27:35; ലൂക്കോസ് 23:34; യോഹന്നാൻ 19:23). 24 )

ഒരു സ്തുതി കുറിപ്പോടെയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്നത്

ഒരു നന്ദി കുറിപ്പോടെയാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്നത്, സഹായിക്കാൻ കർത്താവ് അടുത്തുണ്ടെന്ന് അവനറിയാമെന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്: “…സിംഹത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ; കാട്ടുപോത്തുകളുടെ കൊമ്പുകൾക്കിടയിൽ നീ എനിക്കു ഉത്തരമരുളുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എന്റെ സഹോദരന്മാരോടു കീർത്തിക്കും; സഭാമദ്ധ്യേ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 22:21, 22). ഇരയെ ദുഷ്ടന്മാർ വിഴുങ്ങിയെങ്കിലും, ദൈവം അവനെ മറക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അവനറിയാം. നിരാശയും സങ്കടവും വിശ്വാസവും സമാധാനവും സ്തുതിയും കൊണ്ട് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. വിജയകരമായ സ്തുതിഗീതത്തോടെയാണ് സങ്കീർത്തനം അവസാനിക്കുന്നത് (വാക്യം 22-31). അതുപോലെ, കുരിശിലിരിക്കുന്ന യേശു, മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, “പിതാവേ, ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു; ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പ്രേതത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തു” (ലൂക്കാ 23:4-6; സങ്കീർത്തനം 31:5;) എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവൻ പിതാവിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.