2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:7-ൽ പൗലോസ് ആരെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തെസ്സലോനിക്യയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടു; ഇതുവരെ തടുക്കുന്നവൻ വഴിയിൽനിന്നു നീങ്ങിപോക മാത്രം വേണം.” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:7). ഈ “പാപമനുഷ്യൻ” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3) അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം നിയമരാഹിത്യത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. പ്രവാചകനായ ദാനിയേൽ അവൻ വരുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു, “സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കയും ചെയ്യും” (അദ്ധ്യായം 7:25).

പൗലോസിന്റെ കാലത്ത് വിശ്വാസത്യാഗം ആരംഭിച്ചിരുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3). കാലക്രമേണ, ആ വിശ്വാസത്യാഗം പാപ്പത്ത്വത്തിന്റെ ഭാവഭേദങ്ങളുടെ രൂപമെടുത്തു, അങ്ങനെ, ഒരു ആധുനിക ചരിത്ര വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, “അനീതിയുടെ നിഗൂഢത” പാപ്പത്ത്വത്തിന്റെഅധികാരത്തോടും അതിന്റെ പോപ്പുമാരോടും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ പോപ്പിന്റെ അധികാരം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് (പുറപ്പാട് 20:3-17)? ആഴ്ചതോറുമുള്ള ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും ധീരമായ മാറ്റം. ഞായറാഴ്ച ആരാധനയുടെ പവിത്രത സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദി തങ്ങളാണെന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭ പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള ഒരു ആധികാരിക മതബോധനഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ [അതായത്, വിശ്വാസത്യാഗി സഭ] അവളുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ ശബത്ത് ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ‘കർത്താവിന്റെ ദിവസത്തിലേക്ക്’ മാറ്റണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്” (കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെന്റ് , ഡോണോവൻ പരിഭാഷ, 1829 എഡി., പേജ് 358). ഈ മതബോധനഗ്രന്ഥം ഈ മഹത്തായ കൗൺസിലിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ചാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്, പയസ് അഞ്ചാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഏകദേശം 300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഭാഗികമായി യഹൂദന്മാരോടുള്ള വിദ്വേഷം നിമിത്തം, റോമൻ സഭയിലെ മതനേതാക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ആരാധന ദിനം ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിനാൽ, ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് ദൈവത്താലുള്ളതല്ല, മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ, ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും അതിനെ വിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 2:2,3; പുറപ്പാട് 20:8-11). യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്താൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയെ നിഷ്ഫലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. … അവർ മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളെ ഉപദേശങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു” (മത്തായി 15:6, 9).

ശബത്തിന്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ശനിയാഴ്‌ച മുതൽ ഞായർ വരെ ശബത്ത് ആരാണ് മാറ്റിയതെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

നിരാകരണം:

ഈ ലേഖനത്തിലെയും വെബ്‌സൈറ്റിലെയും ഉള്ളടക്കം ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് എതിരായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. റോമൻ കത്തോലിക്കാ മതത്തിൽ ധാരാളം പുരോഹിതന്മാരും വിശ്വസ്തരായ വിശ്വാസികളും ഉണ്ട്, അവർ അവരുടെ അറിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയും ദൈവം തന്റെ മക്കളായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ റോമൻ കത്തോലിക്കാ മത-രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്, അത് ഏകദേശം രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി വ്യത്യസ്ത ശക്തികളിൽ ഭരിച്ചു. ഈ സമ്പ്രദായം ബൈബിളിന് നേരിട്ട് വിരുദ്ധമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപദേശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സത്യാന്വേഷണ വായനക്കാരനായ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സത്യവും തെറ്റും എന്താണെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇവിടെ ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് സ്വീകരിക്കരുത്. എന്നാൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധി പോലെ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കാനും ആ ഗുണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അത് സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തിടുക്കം കൂട്ടുക.

Leave a Comment