Answered by: BibleAsk Malayalam

Date:

2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3-ലെ “പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ” ആരാണ്?

2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:3,4

“ആരും ഏതുവിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുതു; ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം. അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ദൈവം എന്നു നടിച്ചു, ദൈവം എന്നോ പൂജാവിഷയം എന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിന്നും മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ ” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2: 3, 4).

വിശ്വാസത്യാഗം

“ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആകർഷിക്കാൻ” ആദിമ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ചില മനുഷ്യറാൽ വിശ്വാസത്യാഗം വര്ദ്ധിക്കുമെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രവചിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 20:30). സമാനമായ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തിമോത്തിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, സത്യത്തിലേക്ക് ചെവികൾ അടച്ച് മനുഷ്യർ കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു കാലം വരാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു (1 തിമോത്തി 4:1-3; 2 തിമോത്തി 4:3, 4).

ശരിയായ പാത ഉപേക്ഷിച്ചവരെക്കുറിച്ച് പത്രോസും ജൂഡും വ്യക്തമായ വാക്കുകളിൽ സംസാരിച്ചു (2 പത്രോസ് 2:1, 12-22; യൂദാ 4, 10-13). യോഹന്നാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി, താൻ എഴുതിയ സമയത്ത്, ധാരാളം എതിർക്രിസ്തുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് (1 യോഹന്നാൻ 2:18). കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കാൻ യേശു തന്നെ തന്റെ അനുയായികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി (മത്തായി 7:15; 24:24), കൂടാതെ അനേകർ വ്രണപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു (മത്തായി 24:10).

വീഴ്ച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം പൗലോസിന്റെ നാളിൽ ഭാഗികമായി നിവൃത്തിയേറിയതാണ്, അതിലും കൂടുതലായി ഇരുണ്ട യുഗങ്ങളിലും, എന്നാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ നിവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ്. വിശ്വാസത്യാഗം രണ്ടാം വരവിനു മുമ്പുള്ളതായിരുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:2), മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ സാമീപ്യത്തിന്റെ അടയാളമായി വർത്തിക്കുമായിരുന്നു.

പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ

പാപ്പത്ത്വം യോഹന്നാൻ 2:18). അവനെ “നാശത്തിന്റെ പുത്രൻ” എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ പദം രക്ഷകൻ പ്രയോഗിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂദാസ് ഇസ്‌കാരിയോത്തിനോട് (യോഹന്നാൻ 17:12), സാത്താനെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ച ഒരാൾ (യോഹന്നാൻ 13:2, 27) അവൻ തന്റെ കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു (മത്തായി 26: 47–50).

പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ മതമേഖലയിൽ എല്ലാ എതിരാളികളെയും എതിർക്കുകയും തനിക്കുവേണ്ടി അവകാശപ്പെടുന്ന ആരാധന സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു മത്സരിയെയും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു അഹങ്കാരമുള്ള ശക്തിയാണ്. ഈ അമിതാധികാര ശക്തി ദൈവിക വിശേഷാധികാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ദുഷ്ടൻ സ്വയം ആരാധന അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു. ദൈവാലയത്തിന്റെ അകത്തെ മന്ദിരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ “ദൈവമായി” ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു, അത് തീർച്ചയായും “അവൻ ദൈവമാണ്” – ആത്യന്തികമായ ദൈവദൂഷണം.

പാപ്പാത്ത്വം

2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2: 3,4 ന്റെ താരതമ്യം, ദാനിയേൽ 7:8, 19-26-ലെ വിജാതീയ റോമിന്റെ പിൻഗാമിയായി വരുന്ന ദൈവദൂഷണ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനവും വെളിപാട് 13:1-18-ലെ പുള്ളിപ്പുലിയെപ്പോലെയുള്ള യോഹന്നാന്റെ പ്രവചനവും , മൂന്ന് വിവരണങ്ങൾ തമ്മിൽ നിരവധി സമാനതകൾ കാണിക്കുന്നു. ഡാനിയേലും പൗലോസും യോഹന്നാനും ഒരേ ശക്തിയെ, അതായത് മാർപ്പാപ്പയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നു.

ദാനിയേൽ 7:8, 19-26-ലെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ തിരിച്ചറിയൽ : https://bibleask.org/who-is-the-antichrist/Daniel 7:

വെളിപാട് 13:1-18-ലെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ: https://bibleask.org/who-is-the-beast-of-revelation-13/

വലിയ ചിത്രം

ഒരു വലിയ അർത്ഥത്തിൽ, ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തി പാപത്തെ തുടങ്ങിവെച്ചവനെ തിരിച്ചറിയാം, അവൻ “അത്യുന്നതനെപ്പോലെ” ആകാൻ ശ്രമിച്ചു (യെശയ്യാവ് 14:14). തന്നെത്തന്നെ ദൈവമാക്കാനും തന്റെ ശക്തിയെ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനും സാത്താൻ പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുന്നു.

സഭയുടെ ശത്രു പലരെയും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അടയാളങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമായ അത്ഭുതങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും. “അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചുപോകുന്നവർക്കു സാത്താന്റെ വ്യാപാരശക്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകലശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും;
അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാന്തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൈക്കൊള്ളായ്കയാൽ തന്നേ അങ്ങനെ ഭവിക്കും.
സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന്നു” (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:9-11). അതിനാൽ, വിശ്വാസികൾ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. അവരുടെ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കേണ്ടത് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തോന്നുന്നതോ കാണുന്നതോ അല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

 

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More Answers: