1,44,000 പേരുടെ നെറ്റിയിലെ മുദ്ര എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മുദ്ര / അടയാളം

വെളിപാട് 7: 1-4 പ്രകാരം നെറ്റിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് 1,44,000 പേരുടെ സവിശേഷത. 14:1. ഈ അടയാളം നെറ്റിയിൽ ഇട്ടശേഷം അധികം താമസിയാതെ, മഹാകഷ്ടവും അവസാനത്തെ ഏഴ് ബാധകളും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ലോകത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അവരുടെ നെറ്റിയിൽ/കൈകളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ വഹിക്കും – ഒന്ന് രക്ഷയ്ക്കും മറ്റൊന്ന് നാശത്തിനും.

യെഹെസ്‌കേലിന്റെ ദർശനത്തിൽ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു. ഈ അടയാളം ലഭിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം അവർ പാപത്തിൽ ദുഃഖിക്കുകയും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. “യഹോവ അവനോടു: നീ നഗരത്തിന്റെ നടുവിലൂടെയും യെരൂശലേമിന്റെ നടുവിലൂടെയും കടന്നു, അതിന്റെ നടുവിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മ്ളേച്ഛതകൾക്കുവേണ്ടി നെടുവീർപ്പിടുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു അടയാളം ഇടുക” യെഹെസ്കേൽ 9:4). ഈ പ്രത്യേക അടയാളം ഉള്ളവർ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള നാശത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ബാധകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

1,44,000 പേരുടെ നെറ്റിയിലെ മുദ്ര എന്താണ്?

മുദ്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാണെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു: “അതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു, വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾ മുദ്രയിടപ്പെട്ടു” (എഫെസ്യർ 1:13). “ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്, അതിലൂടെ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദിവസത്തേക്ക് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു” (എഫേസ്യർ 4:30).

കൂടാതെ, ദൈവത്തിന്റെ അടയാളം അവന്റെ നിയമം ഹൃദയത്തിൽ എഴുതുന്നതും ഉൾപ്പെടുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു (എബ്രായർ 10:16). യെശയ്യാവ് പറയുന്നു, “സാക്ഷ്യം കെട്ടുക, എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിയമം മുദ്രയിടുക” (യെശയ്യാവ് 8:16). മോശയും ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞു: “കർത്താവിന്റെ നിയമം നിന്റെ വായിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന്, അത് നിന്റെ കൈയിൽ നിനക്കു ഒരു അടയാളമായും നിന്റെ കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ (നെറ്റിയിൽ) ഒരു സ്മാരകമായും ആയിരിക്കും” (പുറപ്പാട് 13:9; ആവർത്തനം 6: 8; 11:18).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അവസാനകാലത്തെ ആളുകളുടെ സവിശേഷതയാണ്, അവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവരായി തിരിച്ചറിയപ്പെടും:

“മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോടു കോപിച്ചു, ദൈവകല്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോടു യുദ്ധം ചെയ്‌വാൻ പുറപ്പെട്ടു” (വെളിപാട് 12:17).

“ദൈവകല്പനയും യേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണതകൊണ്ടു ഇവിടെ ആവശ്യം.” (വെളിപാട് 14:12).

“”അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർക്ക് ജീവവൃക്ഷത്തിൽ അവകാശമുണ്ടാകുകയും വാതിലുകളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” (വെളിപാട് 22:14).

അന്ത്യകാല വിവാദം

മറ്റെല്ലാ കൽപ്പനകളും പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ, അവസാനം നന്മയുടെയും തിന്മയുടെയും ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിലായിരിക്കും. ക്രിസ്ത്യൻ കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ആളുകൾ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് മാറ്റിവെക്കുകയും അതിന്റെ ആചാരം ഞായറാഴ്ച ആചരണത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കൽപ്പന ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തു (പുറപ്പാട് 20:8-11).

എന്നാൽ സിവിൽ നിയമപ്രകാരം ഞായറാഴ്ച ആചരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പ്രതീകാത്മക ബാബിലോൺ ഭരണകൂടത്തിന്മേൽ പ്രബലമാകുകയും എല്ലാ വിയോജിപ്പുകാരെയും ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധി ഉയരും (വെളിപാട് 13:12-17). എന്നാൽ വിശ്വസ്‌തർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവന്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും (വെളിപാട് 14:12), അവസാനത്തെ ബാധയാൽ ഉപദ്രവിക്കില്ല (വെളിപാട് 7:1-4).

മൃഗത്തിന്റെ അടയാളത്തെക്കുറിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org/what-is-the-mark-of-the-beast/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.