12-നും 30-നും ഇടയിൽ യേശു എന്തു ചെയ്തു?

Author: BibleAsk Malayalam


യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും അവന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കണം – അവന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതം – മറിയയോടും ജോസഫിനോടൊപ്പവും, അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത്, അവൻ ചെറുപ്പത്തിൽ, യൗവനത്തിൽ. ആ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ എന്തുചെയ്യുകയായിരുന്നു?

അവന്റെ 12-നും 30-നും ഇടയിലുള്ള വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ നസ്രത്ത് എന്ന ഒരു ചെറിയ പർവതഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. “നസ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നന്മ വരുമോ?” എന്ന നഥനയേലിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. (യോഹന്നാൻ 1:46). ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും പൗരുഷത്തിലും നമുക്കൊരു മാതൃകയായിരിക്കാൻ തൻറെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ് യേശു ജീവിച്ചത് (യോഹന്നാൻ 13:15).

ആ വർഷങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതവും ബൈബിൾ സംക്ഷിപ്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “കുട്ടി വളർന്നു, ജ്ഞാനത്താൽ നിറഞ്ഞു, ആത്മാവിൽ ശക്തനായി; ദൈവകൃപ അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.” യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും കൃപയിലും മുതിർന്നു വന്നു” (ലൂക്കാ 2:52). അവൻ ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു, അവിടെ അവൻ ഒരു തൊഴിൽ പഠിച്ചു, യോസഫിനെ തന്റെ മരപ്പണിക്കാരന്റെ കടയിൽ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവവുമായി സമ്പന്നമായ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധവും അവനുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ അവൻ ആരാണെന്നും ഈ ലോകത്തെ തന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്തായിരിക്കണമെന്നും ക്രമേണ അവൻ മനസ്സിലാക്കി.

ആ വർഷങ്ങളിൽ യേശു സിനഗോഗ് സ്കൂളുകളിൽ പോയിരുന്നില്ല. അമ്മയാണ് അവനെ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചത്. 12-നും 30-നും ഇടയിലുള്ള വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നിശബ്ദത ഒരു സുപ്രധാന പാഠം പ്രകടമാക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായവരുടെ ജീവിതം എത്രത്തോളം ശാന്തവും ലളിതവുമാണ്, പ്രകൃതിയുമായി എത്രത്തോളം ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നുവോ അത്രത്തോളം അത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജത്തിനും ആത്മീയ ശക്തിക്കും അനുകൂലമാണ്.

യേശു നമ്മുടെ മാതൃകയാണ്. അവന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അവന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠനം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും വേണ്ടി അവൻ രൂപപ്പെട്ടത് അവന്റെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിലാണ്. ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാൻ വിശ്വസ്തതയോടെ എങ്ങനെ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്, രക്ഷകൻ ദാരിദ്ര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ആശാരിയുടെ ബെഞ്ചിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനം ജനക്കൂട്ടത്തിനു വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ എളിയ ഭവനത്തിൽ അനുസരണത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും മാതൃക പിന്തുടരുന്ന ഓരോ യുവാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ പിതാവ് അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ അവകാശപ്പെടാം, “ഇതാ, ഞാൻ താങ്ങുന്ന എന്റെ ദാസൻ; എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എന്റെ വൃതൻ; ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു; ” (യെശ. 42:1).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment