12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1,44,000 യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേല്യരാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


10 വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്യുകയും ബിസി 722 ൽ അസീറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന വസ്തുത കാരണം 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 144,000 യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലികളാണോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. “ഹോശേയയുടെ ഒമ്പതാം ആണ്ടിൽ അശ്ശൂർരാജാവു ശമര്യയെ പിടിച്ചു യിസ്രായേലിനെ ബദ്ധരാക്കി അശ്ശൂരിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി, ഹലഹിലും ഗോസാൻ നദീതീരത്തിലെ ഹാബോരിലും മേദ്യരുടെ പട്ടണങ്ങളിലും പാർപ്പിച്ചു” (2 രാജാക്കന്മാർ 17:6). ). നാടുകടത്തപ്പെട്ട 10 ഗോത്രങ്ങൾ അസീറിയക്കാരുമായി മിശ്രവിവാഹം കഴിച്ചു, അവരുടെ വ്യതിരിക്തമായ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പിന്നീട് യഹൂദ, ബെന്യാമിൻ ഗോത്രങ്ങളും ബാബിലോണിലേക്ക് ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ 70 വർഷം ചെലവഴിച്ചശേഷം അവരിൽ ആയിരങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും, അസീറിയയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ പലായന ചരിത്രം ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അശ്ശൂർരാജാവു വിജാതീയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ശമര്യയിലേക്ക് മാറ്റി: “അസീറിയൻ രാജാവ് ബാബിലോണിൽ നിന്നും കുത്തയിൽ നിന്നും അവയിൽ നിന്നും ഹമാത്തിൽ നിന്നും സെഫർവയീമിൽ നിന്നും ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നഗരങ്ങളിൽ പാർപ്പിച്ചു. യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു പകരം ശമര്യ; അവർ ശമര്യയെ കൈവശമാക്കുകയും അതിലെ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്തു” (2 രാജാക്കന്മാർ 17:24).

അതിന്നു അശ്ശൂർ രാജാവു: നിങ്ങൾ അവിടെനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ അവിടേക്കു കൊണ്ടുപോകുവിൻ; അവർ ചെന്നു അവിടെ പാർക്കയും അവർ ആ ദേശത്തെ ദൈവത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം അവരെ ഉപദേശിക്കയും ചെയ്യട്ടെ എന്നു കല്പിച്ചു. (2 രാജാക്കന്മാർ 17:27). ഈ വിജാതീയർ സമരിയക്കാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു. യഹൂദന്മാർ ശമര്യക്കാരെ വെറുത്തു, കാരണം അവർ രക്തത്തിലോ വിശ്വാസത്തിലോ യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേല്യരായിരുന്നില്ല.

10 ഗോത്രങ്ങളുടെ ശുദ്ധമായ പിൻഗാമികളെ ഇന്ന് വംശശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഈ ഗോത്രങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ചിതറിക്കിടക്കുകയും അവരുടെ വിശ്വാസത്യാഗത്തിനായി കർത്താവ് പ്രവചിച്ചതുപോലെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു: “ഞാൻ അവരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു ദേശങ്ങളിൽ ചിന്നിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും” (യെഹെസ്കേൽ 12:15).

പുതിയ നിയമം വിശ്വാസികളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വീക്ഷിച്ചില്ല, മറിച്ച് അവർ യഹൂദന്മാരോ വിജാതീയരോ എന്നതിനെ പരിഗണിക്കാതെ ആത്മീയ ഇസ്രായേല്യരായി വീക്ഷിച്ചു. “അകമെ യെഹൂദനായവനത്രേ യെഹൂദൻ; അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയപരിച്ഛേദനയത്രേ പരിച്ഛേദന; അവന്നു മനുഷ്യരാലല്ല ദൈവത്താൽ തന്നേ പുകഴ്ച ലഭിക്കും.” (റോമർ 2:28,29 ഗലാത്യർ 3:29).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments