12 അപ്പോസ്തലന്മാരും 1,44,000 പേരും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


തന്റെ ആദ്യ വരവിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ, തന്റെ അവസാനകാലത്തെ സഭയെ പ്രസംഗത്തിൽ നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ 12 തവണ 12,000 വിശ്വസ്ത അപ്പോസ്തലന്മാരെയും അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അവന്റെ രണ്ടാം വരവിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുവിശേഷം. ഒരു വലിയ കൂട്ടം വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ അഭിഷിക്ത പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കും.

12 അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും 1,44,000 പേർക്കും ഇടയിലുള്ള സമാനതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

12 അപ്പോസ്തലന്മാർ

1-അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേല്യരാണ് (ഉല്പത്തി 12:1-3).

2-അവർ ആദ്യ വരവിൽ ജീവിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 4:4).

3-അവരുടെ എണ്ണം പൂർത്തിയായി, അവർ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 1-2).

4-അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുൻ മഴയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2:17).
5-അവർ യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളാണ് (യാക്കോബ് 1:18).

6-അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം ആയിരക്കണക്കിന് യഹൂദന്മാർ മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു (അപ്പ. 2:5).

7-അവർക്ക് യേശുവിന്റെ നാമമുണ്ട് (പ്രവൃത്തികൾ 3:16).

8-അവർക്ക് കൗശലമില്ല (യോഹന്നാൻ 1:47).

9-അവർ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:37).

10-അവർ ആയിരങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 4:4).

11-അവർ ഈന്തപ്പനകളാൽ യേശുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു (മത്തായി 21:1-9).

12-അവർ യെരൂശലേമിൽ ഒരു വലിയ പീഡനത്തിന് മുമ്പ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു (അപ്പ. 8:1).

13-12 പേരും യേശുവിനൊപ്പം ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നു (മത്തായി 26:30).

14-അവർ ശബത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു (ലൂക്കാ 23:56; പ്രവൃത്തികൾ 17:2).

15-അവർ പരീശന്മാരുടെ പുളിമാവ് കൊണ്ട് അശുദ്ധരല്ല (മർക്കോസ് 7:1-15).

16-അവർ പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു ന്യായംവിധിക്കും (മത്തായി 19:28).

144,000 അപ്പോസ്തലന്മാർ

1-അവർ ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ ആണ് (ഗലാത്യർ 3:29).

2-അവർ രണ്ടാം വരവിന്റെ സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് (വെളിപാട് 7).

3-അവരുടെ എണ്ണം പൂർണ്ണമായി മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു (വെളിപാട് 7; എഫെസ്യർ 4:30).

4-അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പിന്നീടുള്ള മഴയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു (യോവേൽ 2:28).

5-അവർ യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങളാണ് (വെളിപാട് 14:4).
6-അവരുടെ ശുശ്രൂഷ നിമിത്തം ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു (വെളിപാട് 7:9).

7-അവർക്ക് പിതാവിന്റെ പേരുണ്ട് (വെളിപാട് 14:1).

8-അവർക്ക് കൗശലമില്ല (വെളിപാട് 14:5).

9-അവർ കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമിക്കുന്നു (വെളിപാട് 14:4).

10-അവർ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (വെളിപാട് 7:9).

11-അവർ ഈന്തപ്പനകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു (വെളിപാട് 7:9,10).
12-ലോകത്തിലെ ഒരു വലിയ പീഡനത്തിന് മുമ്പ് അവർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു (ദാനിയേൽ 12:1).

13-1,44,000 പേർ കുഞ്ഞാടിനോടൊപ്പം ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നു (വെളിപാട് 14:3).

14-അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെയും പിതാവിന്റെയും നാമത്തിന്റെ ശബ്ബത്ത് മുദ്രയുണ്ട് (വെളിപാട് 7:1; 14:1).

15-അവർ ബാബിലോണിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാൽ അശുദ്ധരല്ല (വെളിപാട് 14:4).

16-അവർ യേശുവിനോടൊപ്പം 1,44,000 സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു ന്യായംവിധിക്കും (വെളിപാട് 20:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment