1000 വർഷത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ കാലനിർണ്ണയ ക്രമം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


1000 വർഷം / സഹസ്രാബ്ദം

1000 വർഷം അഥവാ സഹസ്രാബ്ദം ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സാത്താൻ ഭൂമിയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും നീതിമാൻ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

1000 വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ കാലക്രമ സംഭവങ്ങൾ

ഒരു വിനാശകരമായ ഭൂകമ്പവും ആലിപ്പഴ കൊടുംകാറ്റ് (വെളിപാട് 16:18-21).

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് (മത്തായി 24:30, 31).

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16).

രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക് അമർത്യത (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-55).

യേശുവിനെപ്പോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശരീരങ്ങൾ (1 യോഹന്നാൻ 3:2; ഫിലിപ്പിയർ 3:20, 21).

രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:17).

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പാപികളെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു (യെശയ്യാവ് 11:4).

രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മരിച്ചവർ 1,000 വർഷങ്ങളുടെ അവസാനം വരെ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ തുടരുന്നു (വെളിപാട് 20:5).

ക്രിസ്തു നീതിമാന്മാരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു (യോഹന്നാൻ 13:33, 36; 14:2, 3).

പിശാച് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (വെളിപാട് 20:1-3).

സാത്താൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചങ്ങല പ്രതീകാത്മകമാണ്. കബളിപ്പിക്കാനും വഴിതെറ്റിക്കാനും സാത്താൻ ആരുമില്ലാത്തതിനാൽ സാത്താനെ “കെട്ടിയിരിക്കുന്നു”. പാപികളെല്ലാം മരിച്ചു, വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം സ്വർഗത്തിലാണ്. ദൈവം സാത്താനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ബന്ധിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവന് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിശാചിനെ ഭൂമിയിൽ തങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു, അവന്റെ ദുഷ്ട മാലാഖമാരോടൊപ്പം ആയിരം വർഷക്കാലം തനിച്ചായിരിക്കുക എന്നത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഭ്രാന്തുപിടിപ്പിക്കുന്ന ചങ്ങലയായിരിക്കും.

1000 വർഷങ്ങളിലെ കാലക്രമ സംഭവങ്ങൾ

ഭൂമി നശിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് (വെളിപാട് 16:18-21).

ഭൂമി പൂർണ്ണമായും ഇരുണ്ടതും വിജനവുമാണ്, ഒരു ” കീഴ്ഭാഗം ഇല്ലാത്ത കുഴി” (ജെറമിയ 4:23, 28).

പിശാച് ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയിൽ തുടരാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു (വെളിപാട് 20:1-3).

ന്യായവിധിയിൽ പങ്കുചേരുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗത്തിലാണ് (വെളിപാട് 20:4).

പാപികൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു (ജറെമിയ 4:25; യെശയ്യാവ് 11:4).

എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ആയിരാമാണ്ടിൽ ന്യായവിധിയിൽ പങ്കെടുക്കും. പിശാചും അവന്റെ മാലാഖമാരും ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും രേഖപുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഈ ന്യായവിധി ഉത്തരം നൽകും. അവസാനം, ദൈവത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ മനുഷ്യർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അടക്ക അടച്ചു
പൂട്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് എല്ലാവരും കാണും.

1000 വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലെ കാലക്രമ സംഭവങ്ങൾ

തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പമുള്ള യേശുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വരവ് (സെഖറിയാ 14:5).

വിശുദ്ധ നഗരം ഒലിവ് മലയിൽ ഉറയും, അത് ഒരു വലിയ സമതലമായി മാറുന്നു (സെഖറിയാ 14: 4, 10).

പിതാവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും എല്ലാ വിശുദ്ധരും യേശുവിനൊപ്പം ഇറങ്ങിവരുന്നു (വെളിപാട് 21:1-3; മത്തായി 25:31; സെഖര്യാവ് 14:5).

ദുഷ്ടരായ മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; സാത്താനെ അഴിച്ചുവിട്ടു (വെളിപാട് 20:5, 7).

പുതിയ ജറുസലേം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പിശാച് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്നു (വെളിപാട് 20:8).

പാപികൾ വിശുദ്ധ നഗരത്തെ വളയുന്നു (വെളിപാട് 20:9).

പാപികൾ ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നിയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു (വെളിപാട് 20:9).

പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു (യെശയ്യാവ് 65:17; 2 പത്രോസ് 3:13; വെളിപ്പാട് 21:1).

വിശുദ്ധന്മാർ പുതിയ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യത ആസ്വദിക്കുന്നു (വെളിപാട് 21:2-4).

ദൈവം പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കും. പാപവും അതിന്റെ നാശവും എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകും. ദൈവമക്കൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട രാജ്യം അവകാശമാക്കും. “അവർക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും ലഭിക്കും, ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പും ഓടിപ്പോകും” (യെശയ്യാവ് 35:10). ക്രിസ്തു തന്റെ മക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയ രാജ്യം (യോഹന്നാൻ 14:1-3) മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും (1 കൊരിന്ത്യർ 2:9).

ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശം ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

മാരകമായ പാപരോഗം എന്നെന്നേക്കുമായി നീങ്ങി, പ്രപഞ്ചം എന്നെന്നേക്കുമായി ശുദ്ധമായതിൽ ദൈവം ആശ്വാസവും സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാൽ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ പലരും-ക്രിസ്തു ആർക്കുവേണ്ടി മരിച്ചോ മരിച്ചവരിൽ പലരും പാപം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവന്റെ സൗജന്യ സ്നേഹവാഗ്ദാനം നിരസിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ ദൈവത്തിനും അഗാധമായ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും. സാത്താൻ പോലും ഒരിക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്ത ദൂതനായിരുന്നു. എന്നാൽ അവനും ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാനും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. സ്വന്തം മക്കൾ മരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേദനാജനകമായ അനുഭവമായിരിക്കും. ദൈവം അഗാധമായ ദുഃഖത്തോടും വേദനയോടും കൂടി പറയും: “എഫ്രയീമേ, ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കും? യിസ്രായേലേ, ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കും?” … എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഉള്ളിൽ കലങ്ങുന്നു; എന്റെ സഹതാപം ഉണർന്നു” (ഹോസിയാ 11:8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

https://bibleask.org/chronological-order-of-events-of-the-1000-years/

 

Leave a Comment