1 രാജാക്കന്മാർ 13-ൽ ഒരു പ്രവാചകൻ മറ്റൊരു പ്രവാചകനോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മറ്റൊരു ദൈവിക പ്രവാചകനോട് കള്ളം പറയാനും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നശിപ്പിക്കാനും അവന്റെ ദൂതന് അപമാനം വരുത്താനും സാത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് വ്യാജ പ്രവാചകൻ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകി. ഈ സന്ദേശം യഥാർത്ഥ പ്രവാചകൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. കാരണം, കർത്താവ് ഒരിക്കലും തന്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നില്ല.

ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സാത്താൻ ചെയ്‌തത് തന്നെ കള്ളപ്രവാചകനും ചെയ്‌തു.
മരണത്തിന്റെ വേദനയുടെ കീഴിൽ , നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാൻ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിലക്കിയപ്പോൾ “നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കുകയില്ല” (ഉല്പത്തി 3:4) എന്ന പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സന്ദേശവുമായാണ് സർപ്പത്തിലൂടെ സാത്താൻ വന്നത്. സാത്താൻ ഒരു നുണയനും വഞ്ചകനുമെന്നതുപോലെ കള്ള പ്രവാചകൻ
കള്ളം പറഞ്ഞു.

യഥാർത്ഥ പ്രവാചകന് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അതിന് എതിരായ നിർദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് വിസമ്മതിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളായി രണ്ടുതവണ ദൈവം ശബ്ദിച്ചിരുന്നു. കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി, കർത്താവിന് അവനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാത്താന്റെ പക്ഷത്തു അവൻ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം കള്ളപ്രവാചകനിലൂടെ സത്യപ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യായവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. . . സാത്താന്റെ ദൂതനെ കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ ദൈവപുരുഷൻ തന്റെ തെറ്റു കാണുവാൻ സംഗതിയായി. തൽഫലമായി, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്ത പ്രവാചകനെ സിംഹം കൊന്നു.

ഈ കഥയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത പഠിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ച പാഠം, അനുസരണക്കേട് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ദൈവം തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ, ഇസ്രായേൽ ജനത അനുതപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ നിരവധി അടയാളങ്ങൾ അയച്ചു. രാജാവിന്റെ ശോഷിച്ച ഭുജം (1 രാജാക്കന്മാർ 13:4), പിളർന്ന യാഗപീഠം (1 രാജാക്കന്മാർ 13:5 ), ഒടുവിൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പോയ പ്രവാചകന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം (1 രാജാക്കന്മാർ 13:24) ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം അവരെ ഉണർത്താൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കണം. എന്നാൽ അവരുടെ അനുസരണക്കേട് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടക്കേട് കാണാൻ രാഷ്ട്രം വിസമ്മതിക്കുകയും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളെയൊന്നും ഗൗനിച്ചതുമില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.