1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:14 ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:14

“യേശു മരിച്ച് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യേശുവിൽ ഉറങ്ങുന്നവരെ ദൈവം അവനോടൊപ്പം കൊണ്ടുവരും.”

1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:14

1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4-ൽ പൗലോസ്, മരണസമയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുകയും രണ്ടാം വരവിൽ യേശുവിനൊപ്പം മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അനശ്വരമാണെന്നും അത് മരണത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുമെന്നും ബൈബിൾ ഒരിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ദൈവവചനമനുസരിച്ച്, മനുഷ്യർ ദേഹികളാണ്, ദേഹികൾ മരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16). ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ പോകുന്നില്ല. ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപിൻറെ നാളിനായി അവർ തങ്ങളുടെ കല്ലറകളിലേക്ക് പോകുന്നു. “ശവക്കുഴികളിൽ ഉള്ളവരെല്ലാം അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, പുറത്തുവരും” (യോഹന്നാൻ 5:28, 29).

പ്രവാചകനയാ “ദാവീദ് പോലും… മരിച്ചവനും അടക്കപ്പെട്ടവനും ആകുന്നു, അവന്റെ ശവകുടീരം ഇന്നും നമ്മുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ട്.” എന്നിരുന്നാലും, “ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തിട്ടില്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 2:29, 34). വിശുദ്ധന്മാർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും, അനശ്വരമായ ശരീരങ്ങൾ നൽകപ്പെടും, വായുവിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ എടുക്കപ്പെടും. മരണത്തിൽ ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശവുംമില്ല. യേശു പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാൻ വേഗം വരുന്നു; ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിയനുസരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട്” (വെളിപാട് 22:12).

“കർത്താവ് തന്നെ ആർപ്പുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവരും, .. ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും … അങ്ങനെ നാം എന്നും കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കും” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17). “നാം എല്ലാവരും മാറിപ്പോകും, ​​ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു കണ്ണിമവെട്ടൽ, … മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടും … ഈ ദ്രവത്വം അക്ഷയത ധരിക്കണം, ഈ മർത്യൻ അമർത്യത ധരിക്കണം” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51- 53). അമർത്യ ദേഹികളെക്കുറിച്ചല്ല പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത്, “നിദ്രകൊള്ളുന്നവരെ” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:13), “യേശുവിൽ ഉറങ്ങുന്നവരും” (വാക്യം 14), “ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ” (വാക്യം 16).

പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ” ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു (വാക്യം 16), കീഴോട്ട്‌ ഇറങ്ങുന്നില്ല. “ഇതിനായി, കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ നിലനിൽക്കുന്നവരുമായ ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് മുമ്പായിരിക്കുകയില്ല” (വാക്യം 15). എല്ലാ വിശുദ്ധരും ഒരുമിച്ച് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു (വാക്യം 17). മരിച്ചവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പായി, പുനരുത്ഥാനത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവിനോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ, അപ്പോസ്തലന്റെ ഭാഷ തികച്ചും പൊരുത്തമില്ലാത്തതായിരിക്കും.

ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, വിശുദ്ധന്മാർ ഇതിനകം സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ പൗലോസ് തെസ്സലൊനീക്യരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പൗലോസിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവന്റെ കർത്താവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുമായി യോജിച്ചുപോകുന്നു (യോഹന്നാൻ 14:3). ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ, ഉറങ്ങുന്ന വിശുദ്ധരെയും കല്ലറകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന വസ്തുത ഊന്നിപ്പറയാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു. “ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു; പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ വരവിൽ” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:23).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments