1 കൊരിന്ത്യർ 5:12-13 പറയുന്നത് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരെ വിധിക്കരുത് എന്നാണ്. അവരെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരുതി നാം അവരെ വിലയിരുത്തുകയല്ലേ വേണ്ടത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പരസ്യമായും ധിക്കാരപരമായും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഭാംഗത്തെ ഫലപ്രദമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്നതാണ്‌ മുകളിൽ പറയൂന്ന ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം. . നീതിമാൻ ദുഷ്ടനെപ്പോലെ ആകത്തക്കവണ്ണം ദുഷ്ടനോടുകൂടെ നീതിമാനെ നീ ഒരുനാളും കൊല്ലുകയില്ല. സർവ്വ ഭൂമിക്കും ന്യായാധിപതിയായവൻ നീതി പ്രവൃത്തിക്കാതിരിക്കുമോ? (ഉല്പത്തി 18:25; സങ്കീർത്തനം 50:6; പ്രവൃത്തികൾ 10:42), എന്നാൽ അതിലെ തെറ്റുകാരെ അച്ചടക്കത്തിനും തിരുത്തലിനും സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരുടെമേൽ തനിക്ക് അധികാരമോ നീതിന്യായപരിപാലനമോ ഇല്ലെന്ന് പൗലോസ് വിശദീകരിച്ചു. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം സഭാംഗങ്ങളോട് മാത്രമായിരുന്നു. അവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് “സഭക്ക്‌അകത്തുള്ളവരോട്” മാത്രമാണ്.

പൗലോസ്‌ അപ്പോസ്‌തലൻ എഴുതി: “11എന്നാൽ സഹോദരൻ എന്നു പേർപെട്ട ഒരുവൻ ദുർന്നടപ്പുകാരനോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്രഹാരാധിയോ വാവിഷ്ഠാണക്കാരനോ മദ്യപനോ പിടിച്ചുപറിക്കാരനോ ആകുന്നു എങ്കിൽ അവനോടു സംസർഗ്ഗം അരുതു; അങ്ങനെയുള്ളവനോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കപോലും അരുതു എന്നത്രേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു. 12 പുറത്തുള്ളവരെ വിധിപ്പാൻ എനിക്കു എന്തു കാര്യം? നിങ്ങൾ അകത്തുള്ളവരെ അല്ലയോ വിധിക്കുന്നതു; പുറത്തുള്ളവരെ ദൈവം വിധിക്കുന്നു. 13 ആ ദുഷ്ടനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു നീക്കിക്കളവിൻ” (1 കൊരിന്ത്യർ 5:11-13).

11-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് “ലൈംഗിക അധാർമികമോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്രഹാരാധകനോ നിന്ദിക്കുന്നവനോ മദ്യപാനിയോ പിടിച്ചുപറിക്കാരനോ” പ്രത്യേകമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ വ്യക്തി തന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു പാപിയുടെ ജീവിതം പരസ്യമായി ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവനെ ഇതിനകം വിധിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

വിശ്വാസികൾ ജാതികളോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കി. (ഗലാ. 2:12) അതുപോലെ തുറന്ന പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അംഗത്തോടൊപ്പം കർത്താവിന്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോസ്തലൻ പഠിപ്പിച്ചു. ദൈവനിയമത്തെ ധിക്കരിക്കുന്ന പാപി നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ഒഴികഴിവ് നൽകുന്നതൊന്നും വിശ്വാസികൾ ചെയ്യരുത് (2 യോഹന്നാൻ 10, 11).

ക്രിസ്‌ത്യാനിത്വത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ സഭാംഗങ്ങളെ പലതരത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ആരോപിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധിയുടെ അളവ് ഉയർന്നതായിരിക്കണം. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാപികളോട് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ, ആ ആരോപണങ്ങൾ ന്യായമുള്ളതെന്ന് കണക്കാക്കും. അതിനാൽ, അനുതപിക്കാത്ത പാപിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് നില്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, വിശ്വാസികൾ അവന്റെ ദുഷ്ടതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണട്ടെ.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment