BibleAsk Malayalam

ഹെരോദാവ് രാജാവ് ഏശാവിന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ നിന്നാണോ?

എദോമ്യർ

യേശു യാക്കോബിന്റെ സന്തതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ഹെരോദാവ് രാജാവിന് ഏസാവിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് വരാമായിരുന്നോ? ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, ഏദോമ്യർ ഏസാവിന്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു. “ഇപ്പോൾ ഏദോം എന്ന ഏശാവിന്റെ വംശാവലിയാണിത്. ഏശാവ് കനാന്യ പുത്രിമാരിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചു: ഹിത്യനായ ഏലോന്റെ മകൾ ആദ; ഹിവ്യനായ സിബെയോന്റെ മകളായ അനയുടെ മകൾ അഹോലിബാമ; യിശ്മായേലിന്റെ മകളും നെബയോത്തിന്റെ സഹോദരിയുമായ ബാസെമത്തും. ആദാ ഏശാവിന്നു എലീഫസിനെ പ്രസവിച്ചു; ബാസെമത്ത് രെയൂവേലിനെ പ്രസവിച്ചു. അഹോലീബാമ യെയൂഷിനെയും യലാമിനെയും കോരഹിനെയും പ്രസവിച്ചു. കനാൻ ദേശത്ത് ഏശാവിന് ജനിച്ച പുത്രന്മാരായിരുന്നു ഇവർ.

അനന്തരം ഏശാവ് തന്റെ ഭാര്യമാരെയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും തന്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും, തന്റെ കന്നുകാലികളെയും മൃഗങ്ങളെയും, കനാൻ ദേശത്തു സമ്പാദിച്ച സകല വസ്തുക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അവന്റെ സഹോദരൻ യാക്കോബിന്റെ സന്നിധിയിൽനിന്നു ദൂരെയുള്ള ഒരു ദേശത്തേക്കു പോയി. അവരുടെ സമ്പത്ത് വലുതാകകൊണ്ട് അവർക്കു ഒന്നിച്ചു വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാകുന്നു; അവർക്ക് അന്യരായിരുന്ന ആ ദേശത്തിന് അവരുടെ കന്നുകാലികൾ നിമിത്തം അവരെ താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഏശാവ് സെയീർ പർവതത്തിൽ വസിച്ചു. ഏസാവ് ഏദോം ആണ്. സേയീർ പർവതത്തിൽ ഏദോമ്യരുടെ പിതാവായ ഏസാവിന്റെ വംശാവലി ഇതാണ്” (ഉൽപത്തി 36:1-9). അങ്ങനെ, ഉല്പത്തി 36:10-14-ൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ പുത്രന്മാരിലൂടെയും പേരക്കുട്ടികളിലൂടെയും, ഏസാവ് ഏദോമ്യ ജനതയുടെ പിതാവായിത്തീർന്നു, അവരുടെ ഭവനം സെയീർ മലനാടായിരുന്നു.

എദോമ്യനായ ഹെരോദാവ് രാജാവ്

യേശുവിന്റെയും ആദിമ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെയും കാലത്ത് ഇസ്രായേലിനെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഏദോമ്യ കുടുംബമാണ് ഹെരോദാവിന്റേതെന്ന് ചരിത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ബിസി 47-ൽ ജൂലിയസ് സീസർ, ഏദോമിലെ എദോം ഗവർണറുടെ മകൻ ആന്റിപാറ്ററിനെ യഹൂദ്യയുടെ ഭരണാധികാരിയായി നിയമിച്ചപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു. ഹെരോദാവ് രാജാവ് ആന്റിപറ്ററിന്റെ രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു. ബിസി 40-ൽ, പാർത്തിയർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് യഹൂദയെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. ഹെറോദ് രാജാവ് റോമിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു, റോമൻ സെനറ്റ് അവനെ “യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്” എന്ന് വിളിക്കുകയും യഹൂദ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ബിസി 37-ൽ ഹെരോദാവ് രാജാവ് അത് ചെയ്തു.

ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രകാരനായ ഫ്ലേവിയസ് ജോസീഫസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, യെരൂശലേമിൽ ജനിച്ച (എഡി 30-100), ഹെരോദാവ് രാജാവ് ഏസാവിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്:

“. . . ഇവർ ഏശാവിന്റെ പുത്രന്മാർ. അലിഫാസിന് അഞ്ച് നിയമാനുസൃത പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു: തേമാൻ, ഒമർ, സഫസ്, ഗോതം, കനസ്; എന്തെന്നാൽ, അമാലേക് നിയമാനുസൃതമല്ല, തമ്‌ന എന്നു പേരുള്ള ഒരു വെപ്പാട്ടിയുടേതായിരുന്നു. ഇടുമിയയുടെ ആ ഭാഗത്താണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. . . ” (ജോസഫസ്. യഹൂദന്മാരുടെ പുരാവസ്തുക്കൾ. പുസ്തകം 2, അധ്യായം 2).

“അങ്ങനെ അവൻ അക്രബത്തേനിൽ വച്ച് ഈസാവിന്റെ പിൻഗാമികളായ ഇദുമിയക്കാരുടെ മേൽ വീണു, അവരിൽ പലരെയും കൊന്നു, അവരുടെ കൊള്ളയടിച്ചു.” (Josephus. The Antiquities of the Jews. Book 12, Chap. 8).

“. . . എന്നാൽ ഹെരോദാവ് രാജാവ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണമായതിന് മറുപടിയായി ആന്റിഗോണസ്, റോമാക്കാരുടെ മുമ്പാകെയും സിലോയുടെ മുമ്പാകെയും പറഞ്ഞു, അവർ ഹെരോദാവിന് രാജ്യം നൽകിയാൽ അവർ നീതി പാലിക്കില്ല. അവൻ ഒരു സ്വകാര്യ മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു ഇടുമിയനും. . .” (Josephus. The Antiquities of the Jews. Book 12, Chap. 8).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

Was King Herod from Esau’s lineage?

 

More Answers: