ഹെരോദാവ് കൊന്ന നിരപരാധികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഹെരോദാവിന്റെ കൂട്ടക്കൊലയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “രാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, വിലാപവും കൈപ്പുള്ള കരച്ചിലും, റാഹേൽ തന്റെ മക്കളെ ഓർത്ത് കരയുന്നു, മക്കൾ ഇല്ലായ്കയാൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.” കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “നിന്റെ ശബ്ദം കരയാതെയും നിന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീരിൽനിന്നും അടക്കിക്കൊള്ളുക. നിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കു പ്രതിഫലം കിട്ടും; അവർ ശത്രുവിന്റെ ദേശത്തുനിന്നു മടങ്ങിവരും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ പ്രത്യാശയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്വന്തം അതിർത്തിയിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു” (യിരെമ്യാവ്‌ 31:15-17).

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളിൽ, ഹേറോദേസ് കൊന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മമാർക്ക് കർത്താവ് പ്രത്യാശ നൽകുന്നു. ഈ ഭാഗം പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ, അത് മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സമയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിലെ “എല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന” സമയം (പ്രവൃത്തികൾ 3:21).

ഈ വാഗ്ദത്തം ഇസ്രായേലിലെ ഏതൊരു ആധുനിക റാഹേലിനും പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവും പ്രചോദിപ്പിക്കും, അവൾ കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തയാണെങ്കിൽ, മരണത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുനരുത്ഥാന പ്രഭാതത്തിൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന്.

കണക്കുബോധിപ്പിക്കേണ്ട പ്രായത്തിനുമുമ്പുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ വിശ്വാസികളായ മാതാപിതാക്കളാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു “അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ് ഭാര്യയാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ ഭർത്താവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അശുദ്ധരാകും, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ വിശുദ്ധരാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:14).

മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുകയും അവന്റെ പാതയിൽ വളർത്തുകയും വേണം. അവർ കണ്ട വിത്തുകൾ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാശ്വതമായ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്നാൽ കുട്ടികൾ വളരുകയും സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് അവർ വിധിക്കപ്പെടും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk
Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.