ഹാനോക്കും മോശയും ഏലിയാവും സ്വർഗത്തിലാണോ?

BibleAsk Malayalam

“ദൈവം അവനെ എടുത്തതിനാൽ” ഹാനോക്ക് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 5:24). “ഹാനോക്ക് അമർത്യനായി മറുരൂപപെട്ടതു അവൻ മരണം കാണാതിരിക്കാനാണ്” (എബ്രായർ 11:5). ഹാനോക്കിന്റെ ഭക്തിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് മാത്രമല്ല, പാപത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വിടുതലിന്റെ ഉറപ്പ് പ്രകടമാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് ദൈവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. ഈ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിലും (സഭാപ്രസംഗി 44:16), ക്രിസ്ത്യൻ രേഖകളിലും (എബ്രായർ 11:5; ജൂഡ് 14) കൂടാതെ വിജാതീയ അമാനുഷ കഥകളിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്നു.

ഏലിയാവിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ അഗ്നിരഥവും അഗ്ന്യശ്വങ്ങളും വന്നു അവരെ തമ്മിൽ വേർപിരിച്ചു; അങ്ങനെ ഏലീയാവു ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു കയറി” (2 രാജാക്കന്മാർ 2:11). “ദൈവത്തിന്റെ രഥങ്ങൾ” പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദൂതന്മാരായിരുന്നു (സങ്കീർത്തനം 68:17). ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരാണ്, “രക്ഷയുടെ അവകാശികളാകുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നു” (ഹെബ്രായർ 1:14).

മോശയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവൻ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒരു പ്രത്യേക പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചു. ആവർത്തനപുസ്‌തകം 34:5, 6-ൽ മോശെയെ സംസ്‌കരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മോട് പറയുന്നു, അവിടെ കർത്താവ് തന്റെ വിശ്വസ്ത ദാസനെ അടക്കം ചെയ്‌തുവെന്നും അവന്റെ ശവക്കുഴി മനുഷ്യർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മോശയുടെ ശരീരത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കമുണ്ടായി, ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ സാത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു (യൂദാ 9). രൂപാന്തരീകരണത്തിന്റെ പർവതത്തിൽ മോശെ ഏലിയാവിനൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്ന്, പിശാചുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ കർത്താവ് വിജയിക്കുകയും മോശയെ അവന്റെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു, അവനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തിയുടെ ആദ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന വിഷയമാക്കി മാറ്റി.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, രൂപാന്തരീകരണ വേളയിൽ ഏലിയാവ് മോശയോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (ലൂക്കാ 9:28-32). ഈ സംഭവത്തിൽ, യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മഹത്വത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രകടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ സന്നിഹിതനായ പത്രോസ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് (2 പത്രോസ് 1:16-18).

മറുരൂപാന്തിര മലയിൽ മോശയും ഏലിയാവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് പിന്നിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ സംഭവം അവസാനത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മരിക്കുകയും പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മോശ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഏലിയാവ് മരണം അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: