ഹവ്വാ ജീവനുള്ള എല്ലാവരുടെയും മാതാവായിരുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


“മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യക്കു ഹവ്വാ എന്നു പേരിട്ടു; അവൾ ജീവനുള്ളവർക്കെല്ലാം മാതാവല്ലോ” (ഉൽപത്തി 3:20).

ബൈബിളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് “ആയിരുന്നു” എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ, എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാൻ യഥാർത്ഥ പാഠം നോക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വ്യത്യസ്ത വ്യാകരണ പ്രയോഗങ്ങളുള്ള എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് ഉല്പത്തി പുസ്തകം ആദ്യം എഴുതിയത്. മൂല ഹീബ്രുവിൽ “അവൾ അമ്മയായതിനാൽ” എന്ന മുഴുവൻ പദവും “’em” എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ “അമ്മ” എന്നാണ്. “കാരണം അവൾ ആയിരുന്നു” എന്ന വാക്കുകൾ വിവർത്തനത്തിൽ ചേർത്തത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താകാനാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആ വാക്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും, “ആദാം ഭാര്യ ഹവ്വയെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ‘അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു.”

ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട സമയപരിധി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്റെ കഥകൾ വാക്കാലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. തോറ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യമായി എഴുതിയത് മോശയുടെ കാലത്താണ്, അത് ആദാമും ഹവ്വായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് ഏകദേശം 2500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ, ജീവനുള്ള എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായിരുന്നു ഹവ്വാ, കാരണം അപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ലോകത്തെ ജനാധിവാസമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ഡിതന്മാർ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തതിന് കാരണമായിരിക്കാം ഭൂതകാലത്തിൽ (ആയിരുന്നു) എന്ന ക്രിയ ചേർക്കുക, കാരണം അത് ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിരുന്നു.

ഓരോ വാക്കിനും ബൈബിൾ പദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഓരോ വരിയും ധ്യാനിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് അതിശയകരമാണ്, എന്നാൽ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഭാഷയിൽ നോക്കാനും ചരിത്രത്തെ മികച്ചതിലേക്ക് നോക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന പാഠങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം സഹായകമാകും.

അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്, വാക്യങ്ങൾ അവ തമ്മിൽ യോജിപ്പുണ്ടോ എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് (2 കൊരിന്ത്യർ 13:1). ഹവ്വാ ഇതിനകം ഒരു അമ്മയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾ കയീന്റെ ജനനം വരെ ആയിരുന്നില്ല (ഉൽപത്തി 4:1).

നിങ്ങളുടെ തുടർ പഠനത്തിനായി, ആദാമിന് സേത്ത് ജനിച്ചപ്പോൾ 130 വയസ്സായിരുന്നു, അത് കയീനും ഹാബെലിനും ശേഷം (ഉല്പത്തി 5:3). അദ്ദേഹത്തിന് കയീനോ ഹാബെലോ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉള്ള പ്രായം ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. അത് സേത്തിന്റെ മാത്രമേ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം സേത്ത്, അവന്റെ സന്തതിയിൽനിന്നു ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ യിസ്രായേലിന്നു യേശു എന്ന രക്ഷിതാവിനെ കൊടുത്തു.(ഉൽപത്തി 4:25, 3:15, പ്രവൃത്തികൾ 13:23).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment