ഹല്ലേലൂയ (അല്ലേലൂയ) എന്ന പദം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

Author: BibleAsk Malayalam


ഉത്ഭവം

ഹല്ലേലൂയ നന്ദിയുടെയും ആരാധനയുടെയും പ്രകടനമാണ്. ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ, അത് സ്തുതിയുടെ ഒരു പദമായ “ഹലാൽ” ആണ്, കൂടാതെ “യാഹ്” എന്നത് ഒരു പദമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഹലേലു-യാഹ് എന്നാൽ “യഹോവയെ സ്തുതിക്കുക” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:35; സങ്കീർത്തനം 113). ബിസി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഹീബ്രു ബൈബിൾ ഗ്രീക്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതിനാൽ “ഹല്ലേലൂയ” “അല്ലെലൂയ” ആയി മാറി, അത് പിന്നീട് ലാറ്റിനിൽ “അല്ലേലൂയ” എന്ന ചുരുക്ക രൂപമായി മാറി. വിക്ലിഫിന്റെ ബൈബിളിലും നോക്‌സ് പതിപ്പിലും ന്യൂ ജെറുസലേം ബൈബിളിലും ഗ്രീക്ക് സ്വാധീനമുള്ള “അല്ലേലൂയ” എന്ന രൂപം കാണാം.

ഹീബ്രു ബൈബിളിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പുകളും ഹീബ്രു “ഹല്ലേലൂയ”യെ “യഹോവയെ സ്തുതിക്കുക” (സങ്കീർത്തനം 150:1) എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു എബ്രായ പദമായ “ആമേൻ” പോലെ, “ഹല്ലേലൂയാ” ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് പ്രായോഗികമായി മാറ്റമില്ലാതെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉപയോഗം

ഹീബ്രു ബൈബിളിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ 24 തവണയും പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ 4 തവണയും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ; യഹോവെക്കു സ്തോത്രം ചെയ്‌വിൻ’ (സങ്കീർത്തനം 106, 111-113, 117, 135, 146-150) എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഹല്ലേലൂയ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ.

വെളിപാട് 19: 1-7-ൽ, കുഞ്ഞാടിന്റെ വിവാഹ അത്താഴത്തിൽ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ രണ്ട് ഗാനങ്ങളും രണ്ട് പ്രതികരണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ തിന്മകളുടേയും അവസാന വിധിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു: “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വലിയോരു പുരുഷാരത്തിന്റെ മഹാഘോഷംപോലെ കേട്ടതു: ഹല്ലെലൂയ്യാ!രക്ഷയും മഹത്വവും ശക്തിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്നുള്ളതു. തന്റെ ദാസന്മാരുടെ രക്തം അവളുടെ കയ്യിൽനിന്നു ചോദിച്ചു പ്രതികാരം ചെയ്കകൊണ്ടു അവന്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയുമുള്ളവ…”

വെളിപാട് 19: 1-7 ലെ വേദവാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഹാൻഡലിന്റെ മിശിഹായിൽ ചാൾസ് ജെന്നൻസ് ഹല്ലേലൂയ കോറസ് രൂപീകരിച്ചു, അവിടെ എല്ലാ ഗായകരും കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള സമകാലിക ആരാധനയിൽ, “ഹല്ലേലൂയാ”, “കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക” എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങൾ, ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും സ്തുതിയുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും നന്ദിയുടെയും സ്വീകാര്യമായ വാക്യങ്ങളാണ്.

യഹൂദ വൃത്തങ്ങളിൽ, “ഹല്ലേലൂയാ” എന്ന വാക്ക് ഹാലേൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. ടാൽമൂഡിന്റെ ട്രാക്റ്റേറ്റ് ശബ്ബത്തിൽ, പെസുകെയ് ഡെസിമ്ര സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 145-150, പരമ്പരാഗത യഹൂദ ശചരിതത്തിനായുള്ള ആരാധനക്രമത്തിൽ, പ്രഭാത ശുശ്രൂഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അമാവാസി, ഹനുക്ക എന്നീ മൂന്ന് തീർത്ഥാടന ഉത്സവങ്ങളിലും ഇത് പാടുന്നു.

സ്തുതി

ദൈവത്തിനു സ്തുതി!

ഞാൻ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും;
നേരുള്ളവരുടെ സഭയിലും സഭയിലും.

യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ വലിയവയും
അവയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെയും ശോധന ചെയ്യേണ്ടിയവയും ആകുന്നു.
അവന്റെ പ്രവൃത്തി മഹത്വവും തേജസ്സും ഉള്ളതു;
അവന്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.
അവൻ തന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കു ഒരു ജ്ഞാപകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു;
യഹോവ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻ തന്നേ.
തന്റെ ഭക്തന്മാർക്കു അവൻ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു;
അവൻ തന്റെ നിയമത്തെ എന്നേക്കും ഓർക്കുന്നു.
ജാതികളുടെ അവകാശം അവൻ സ്വജനത്തിന്നു കൊടുത്തതിൽ
തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ശക്തി അവർക്കു പ്രസിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

അവന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ സത്യവും ന്യായവും ആകുന്നു;
അവന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാം വിശ്വാസ്യം തന്നേ.
അവ എന്നെന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു;
അവ വിശ്വസ്തതയോടും നേരോടുംകൂടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു.
അവൻ തന്റെ ജനത്തിന്നു വീണ്ടെടുപ്പു അയച്ചു,
തന്റെ നിയമത്തെ എന്നേക്കുമായി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു;
അവന്റെ നാമം വിശുദ്ധവും ഭയങ്കരവും ആകുന്നു.

യഹോവാഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു;
അവയെ ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടു;
അവന്റെ സ്തുതി എന്നേക്കും നിലനില്ക്കുന്നു.” (സങ്കീർത്തനം 111).

സങ്കീർത്തനക്കാരൻ “കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു” എന്ന വാചകം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവന്റെ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾക്കും, അവന്റെ കരുതലിനും, കരുണയ്ക്കും, അവന്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹത്തിനും, അവന്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കും ദൈവത്തോടുള്ള സന്തോഷകരമായ കൃതജ്ഞതയുടെ പ്രകടനമാണ്. സ്തുതി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ശാഠ്യവും എതിർപ്പും വിശ്വാസത്യാഗവും പാപവും ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം തന്റെ ഉടമ്പടിയോടുള്ള വിശ്വസ്തതയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗാനങ്ങളാണ്.

അഭിനന്ദനം പ്രശംസയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു

ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും? എല്ലാ യഥാർത്ഥ സ്തുതിയുടെയും നന്ദിയുടെയും രഹസ്യവും ഉത്ഭവവും ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വിലമതിക്കുന്നതിലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അത്തരം അറിവ് അവന്റെ ഹിതത്തിന് സന്തോഷകരവും സമ്പൂർണ്ണവുമായ കീഴ്‌പെടലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 40:8). അങ്ങനെ, ദൈവത്തിന്റെ നന്മയെയും വിശുദ്ധ സ്വഭാവത്തെയും കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് അവന്റെ സ്വഭാവം പകർത്താനുള്ള ആഴമായ ആഗ്രഹം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 3:18). കൂടാതെ, രക്ഷയുടെ മഹത്തായ വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം വിശ്വാസിയെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അങ്ങനെ അത് അവന്റെ കരുണാമയനായ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മൂല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായി മാറുന്നു (യെശയ്യാവ് 61:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Tea

Leave a Comment