സർവ്വസ്നേഹിയായ ഒരു ദൈവത്തിന് കനാന്യരെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: കനാന്യരെ കൊല്ലാൻ ഇസ്രായേല്യരോട് കൽപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം സർവസ്നേഹമുള്ളവനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും?

ഉത്തരം: തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് സ്നേഹശൂന്യമല്ല. സ്‌നേഹമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കും (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 13:24) നിയമ അധികാരികൾക്കും (റോമർ 13:1-4) നിയമലംഘകർക്ക് ന്യായമായി ശിക്ഷ നൽകാനാകും. അതുപോലെ, സർവസ്നേഹിയായ ദൈവത്തിന് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. നിരപരാധികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സ്‌നേഹദയയും ശാരീരിക ശിക്ഷയും ആവശ്യമാണ്.

കനാൻ കീഴടക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അപരിചിതരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ദൈവം ഇസ്രായേല്യരോട് കൽപ്പിച്ചു, “സഹോദരനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദ്വേഷിക്കരുതു; കൂട്ടുകാരന്റെ പാപം നിന്റെ മേൽ വരാതിരിപ്പാൻ അവനെ താല്പര്യമായി ശാസിക്കേണം. പ്രതികാരം ചെയ്യരുതു. നിന്റെ ജനത്തിന്റെ മക്കളോടു പക വെക്കരുതു; കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നേ സ്നേഹിക്കേണം; ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു.(ലേവ്യപുസ്തകം 19:17-18, 33-34; റോമർ 13:9; ). ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെ വിശ്വസ്തരായ യഹൂദരും “ഒരു ദുഷ്ടനെ എതിർക്കരുത്” (മത്തായി 5:39) പകരം “അധിക മൈൽ പോകുക” (മത്തായി 5:41 ) “മറ്റെ കവിൾ തിരിക്കുക” (മത്തായി 5:39) എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. “സ്നേഹം,” എല്ലാത്തിനുമുപരി, “നിയമത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ്” (റോമർ 13:10; മത്തായി 22:36-40).

എന്നാൽ കനാന്യരുടെ അനീതികളുടെ പാനപാത്രം നിറയുകയും അവരിൽ വീണ്ടെടുക്കാവുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഇസ്രായേല്യരോട് കൽപ്പിച്ചു. വിജാതീയരായ കനാന്യർക്കെതിരായ ന്യായവിധിയ്ക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉപകരണമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ. കനാന്യർ അത്യധികം ദുഷ്ടരായിരുന്നു: “യഹോവ വെറുക്കുന്ന സകല മ്ളേച്ഛതകളും അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരോടു ചെയ്തു; എന്തെന്നാൽ, അവർ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും പോലും അവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു” (ആവർത്തനം 12:31). അവരുടെ നാശം ഇസ്രായേലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു, “അവർ തങ്ങളുടെ ദേവപൂജയിൽ ചെയ്തുപോരുന്ന സകലമ്ലേച്ഛതളും ചെയ്‌വാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ ” (ആവർത്തനം 20:18 ). കാൻസർ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ, രോഗം ബാധിച്ച പ്രദേശം മുറിച്ചു മാറ്റണം, അല്ലാത്തപക്ഷം രോഗം പടർന്ന് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ, ദൈവം തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഇസ്രായേലിനെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയായ ഈ ദുഷ്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധികൾ കരുണയിൽ കലർന്നിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ദൈവം സോദോമിനെയും ഗൊമോറയെയും നശിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ, അവിടെയുള്ള പത്തു നീതിമാന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ മുഴുവൻ നഗരത്തെയും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സങ്കടകരമെന്നു പറയട്ടെ, പത്തു നീതിമാന്മാരെ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനാൽ “നീതിമാനായ ലോത്തും” അവന്റെ കുടുംബവും മാത്രമേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ (ഉല്പത്തി 18:32; ഉല്പത്തി 19:15; 2 ; പത്രോസ് 2:7). പിന്നീട്, ദൈവം ജെറീക്കോയെ നശിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ രാഹാബിന്റെ വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി അവൻ വേശ്യയായ രാഹാബിനെയും അവളുടെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിച്ചു (യോശുവ 6:25; എബ്രായർ 11:31; ). കാലാവസാനം വരെ ദൈവം കരുണയോടെയും നീതിയോടെയും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

How can a loving God destroy the Canaanites?

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments