സർവജീവത്വവാദം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


നിർവ്വചനം

സർവജീവത്വവാദം (ലാറ്റിൻ ഭാക്ഷയിൽ അനിമ, “ശ്വാസം, ആത്മാവ്, ജീവൻ”) എന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും-മൃഗങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, പാറകൾ, നദികൾ, കാലാവസ്ഥ, വാക്കുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റ് പുരാവസ്തുക്കൾ എന്നിവ-സചേതനവും ജീവനുള്ളതുമാണെന്ന വിശ്വാസമാണ്. ദേഹി അഥവ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ വികാരം മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയുടെ മറ്റ് അസ്തിത്വങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് ഈ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വാസത്തിൽ, ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ (അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക) ലോകം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല.

ഓരോ സർവജീവത്വവും സഹായിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ കഴിയുന്ന ശക്തമായ ഒരു ആത്മാവാണെന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുയായികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ആത്മാക്കളിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ ആത്മീയത, മന്ത്രവാദം, ഭാവികഥനം, ജ്യോതിഷം എന്നിവ പരിശീലിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വാസ സമ്പ്രദായം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല തദ്ദേശീയ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെയും സവിശേഷതയാണ്.

ഹിന്ദുമതം, മോർമോണിസം, നവയുഗം എന്നിവയിൽ സർവജീവിതത്വം കാണപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനിലെ ആത്മാവ് ഒരു ദൈവമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമായി പരിണമിക്കാം എന്ന പഠിപ്പിക്കൽ സ്‌പൈശാചികമാണ്, പുതിയതല്ല. “നീ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകും” (ഉൽപത്തി 3:5) എന്ന് പിശാച് ഹവ്വായോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ അത് ആരംഭിച്ചു. ഈ വാക്കുകൾ ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ വാക്കുകളുടെ ദൈവദൂഷണ സ്വഭാവവും (യെശയ്യാവ് 14:12-14) അവന്റെ വഞ്ചനയുടെ പൂർണ്ണ തീവ്രതയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

സർവജീവിതത്വം ബൈബിൾപരമല്ല

ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “എനിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദൈവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എനിക്ക് ശേഷം ഒരു ദൈവവും ഉണ്ടാകില്ല” (യെശയ്യാവ് 43:10), “ഞാൻ കർത്താവാണ്, മറ്റൊന്നുമില്ല; ഞാനല്ലാതെ ഒരു ദൈവവുമില്ല” (യെശയ്യാവ് 45:5). അനേകം ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിനെതിരായ പ്രതിഷേധമായി ആദ്യ കൽപ്പന ഈ വസ്തുത ഊന്നിപ്പറയുന്നു. “ഞാൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്” (പുറപ്പാട് 20:3). എല്ലാവരുടെയും സ്രഷ്ടാവ് ആയതിനാൽ, താൻ മാത്രം ആരാധിക്കപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വെളിച്ചപ്പാടോ മന്ത്രവാദമോ, ഭാവി പ്രവചനമൊ എന്നിവയെ ദൈവം വ്യക്തമായി വിലക്കുന്നു. “മധ്യസ്ഥനോ മാന്ത്രികനോ ആയ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ വധിക്കപ്പെടണം; അവരെ കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞുകളയും, അവരുടെ രക്തം അവരുടെമേൽ പതിക്കും” (ലേവ്യപുസ്തകം 20:27). വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം വിധിക്കും (ആവർത്തനം 18; ലേവ്യപുസ്തകം 20; യെശയ്യാവ് 47).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.