സർക്കാർ അനുവദിച്ച വിവാഹ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ദമ്പതികൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിവാഹം കഴിക്കാനാകുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഇന്ന് ചില ദമ്പതികൾ സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന വിവാഹ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ സഹവാസം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, കാരണം സ്റ്റേറ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർമെന്റും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

ബൈബിൾ വിവാഹം

ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ആജീവനാന്ത ബന്ധമാണ് വിവാഹം എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു. “അങ്ങനെ യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഗാഢനിദ്രയിലാക്കി; അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ വാരിയെല്ലുകളിലൊന്ന് എടുത്ത് മാംസം കൊണ്ട് ആ സ്ഥലം അടച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരിയെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു, അവൻ അവളെ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ‘ഇത് ഇപ്പോൾ എന്റെ അസ്ഥികളുടെ അസ്ഥിയും മാംസത്തിന്റെ മാംസവുമാണ്; അവൾ പുരുഷനിൽനിന്നു പുറത്തെടുക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അവൾ “സ്ത്രീ” എന്നു വിളിക്കപ്പെടും.’ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യയോട് ഏകീഭവിക്കുന്നത്, അവർ ഒരു ദേഹമായിത്തീരുന്നു” (ഉല്പത്തി 2:21-24).

“ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷന് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ” എന്ന തത്വങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. യേശു അതേ സത്യം ഉറപ്പിച്ചു: “എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇനി രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് ആരും വേർപെടുത്തരുത്” (മർക്കോസ് 10:6-9).

പൊതു പ്രതിബദ്ധത

ഒരു പൊതു പ്രതിജ്ഞയിൽ ദൈവമുമ്പാകെ പരസ്പര പ്രതിബദ്ധതയോടെയാണ് വിവാഹബന്ധം നടക്കുന്നത്. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “എല്ലാ വസ്തുതകളും രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ സാക്ഷ്യത്താൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്” (2 കൊരിന്ത്യർ 13:1). വിവാഹമോചനത്തെ ദൈവം വെറുക്കുന്നതിനാൽ (1 കൊരിന്ത്യർ 7:39) ദമ്പതികൾ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മുമ്പാകെ പരസ്യമായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 7:39). ഒരു പരസ്യ പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാതെ, ദമ്പതികൾ അവരുടെ രഹസ്യ പ്രതിബദ്ധത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു.

അതിനാൽ, ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ വിവാഹ പ്രതിജ്ഞ  കൈമാറുന്നതും നിയമപരമായ ലൈസൻസ് നേടുന്നതും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമാണ്. സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന ലൈസൻസ് ദമ്പതികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അത് അവരുടെ വിവാഹത്തിന് മുദ്രവെക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെയും സാക്ഷികളുടെയും മുമ്പാകെയുള്ള ഉടമ്പടി പ്രതിജ്ഞയാണ്. അങ്ങനെ, പള്ളിയിലെ ഒരു പൊതു ചടങ്ങ് ക്രിസ്ത്യൻ ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തോടെ കുടുംബത്തിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മുമ്പാകെ അവരുടെ ഐക്യം ആരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

നിയമപ്രകാരം മുദ്രവച്ചു

ക്രിസ്ത്യാനികൾ “കർത്താവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെ മാന്യമായത് ലക്ഷ്യമാക്കണം” (2 കൊരിന്ത്യർ 8:21; റോമർ 12:17). നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ദമ്പതികൾ ശ്രമിക്കരുത് (റോമർ 13:1-7). നിയമപരമായ വിവാഹം കൂടാതെ, ലൈംഗികബന്ധം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ അപലപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 5:19; എഫെസ്യർ 5:3; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:2). അതുകൊണ്ട്, ക്രിസ്തീയ വിവാഹം എല്ലാവരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ മാന്യമായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും നിന്ദയ്ക്ക് അതീതമായി ജീവിക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ക്രിസ്തുവിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയും (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment