സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ദൈവം അഹരോനെ ശിക്ഷിച്ചോ?

Author: BibleAsk Malayalam


യഥാർത്ഥ ചോദ്യം: സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടിയെ പണിയാനുള്ള ഇസ്രായേല്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അഹരോൻ വഴങ്ങിയപ്പോൾ (പുറപ്പാട് 32), ദൈവം ആളുകളെ ശിക്ഷിച്ചു, എന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത പാപത്തിന് അഹരോൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ?

ഉത്തരം: ദൈവം ഇസ്രായേല്യരെ അവരുടെ പാപത്തിന് ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അവൻ ആദ്യം അവർക്ക് അനുതപിക്കാനും അവരുടെ വഴികൾ നന്നാക്കാനും അവസരം നൽകി. എന്തെന്നാൽ, മോശ പാളയത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു: ‘യഹോവയുടെ പക്ഷത്ത് ആരാണ്? എന്റെ അടുക്കൽ വരൂ.’ ലേവിയുടെ പുത്രന്മാരെല്ലാം അവന്റെ ചുറ്റും കൂടി” (പുറപ്പാട് 32:26). മോശ “പാളയത്തിന്റെ കവാടത്തിങ്കൽ” ഇരിക്കുകയും കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ തന്നോടൊപ്പം ചേരാൻ വിശ്വാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, ലേവിയുടെ പുത്രന്മാർ മോശയുടെ വചനം അനുസരിച്ചു ചെയ്തു (വാക്യം 28).

അഹരോൻ ലേവിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായതിനാൽ, അവൻ ഉടനടി പരസ്യമായി ദൈവത്തോടും അവന്റെ പ്രവാചകനായ മോശയോടും ഒപ്പം നിന്നു. തന്റെ ബലഹീനതയിലും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്വത്തിലും അഹരോൻ അനുതപിച്ചു. അതിനാൽ, ദൈവം അവന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു. ആളുകൾ അവരുടെ ദുഷിച്ച വഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം അവരോട് ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽ നിന്നും അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു ഇത് (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

കൂടാതെ, പാളയത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മോശയുടെ മധ്യസ്ഥത ദൈവം സ്വീകരിച്ചു. മോശെ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പാപം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യഹോവയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലും; ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (പുറപ്പാട് 32:30). മോശെയുടെ മധ്യസ്ഥതയും ഇടപെടലും പാപികൾക്കുവേണ്ടി സ്വർഗ്ഗീയ ആലയത്തിൽ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാധ്യസ്ഥതയോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് (1 തിമോത്തി 2:5; എബ്രായർ 4:14- 16).

എന്നാൽ അഹരോണിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖം കൊണ്ടുവന്നു, കാരണം അത് അവന്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളുടെ മത്സരത്തിനുള്ള വിത്തായി മാറുകയും അവരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. നാദാബും അബിഹൂവും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു വിചിത്രമായ തീ കൊണ്ടുവന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 10:1) അത് ദൈവം തന്നെ കത്തിച്ച ഹോമയാഗപീഠത്തിൽ നിന്നല്ല (ലേവ്യപുസ്തകം 16:12,13). ഇത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ അനുസരണക്കേടാണ്, അത് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒഴികഴിവില്ല. “അങ്ങനെ യഹോവയുടെ അടുക്കൽനിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു, അവർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മരിച്ചു” (വാക്യം 2).

മരുഭൂമിയിൽ ചുറ്റിതിരിയുന്ന വേളയിൽ, സമാഗമനകൂടാരത്തിലെ ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകളിൽ അഹരോൻ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചെങ്കിലും (പുറപ്പാട് 28), വിശ്വാസക്കുറവ് മൂലം വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാതെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവൻ മരിച്ചു (സംഖ്യ 20:28,29).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment