സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിൻറെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (സങ്കീർത്തനം 77:13). അതിനാൽ, ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിന്റെ അർത്ഥമെന്തെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അങ്കണവും പുണ്യസ്ഥലവും അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു വിശുദ്ധ മന്ദിരം.

വിശുദ്ധ സ്ഥലം

സമാഗമന കൂടാരം നിർമ്മിചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മുറികളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം. ദിവസേനയുള്ള സേവനങ്ങൾക്കായി അങ്കണത്തോട് ചേർന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സ്വർഗത്തിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെയും പ്രതീകമാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം. ഇത് അതിന്റെ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു: കാഴ്ച്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശ, മെഴുകുതിരി, ധൂപപീഠം.

തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും സ്വർണ്ണം പൊതിഞ്ഞതുമായ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മേശയാണ് കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശ. അതിൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പങ്ങൾ പരസ്പരം തുല്യമായ രണ്ട് കൂമ്പാരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ശബ്ബത്തും പുതിയ ചുട്ട അപ്പം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അപ്പം പുരോഹിതന്മാർ കഴിച്ചിരിക്കണം, മുഴുവനും കഴിക്കണം.

മെഴുകുതിരിയിൽ വിശുദ്ധ തീ കത്തുന്ന ഏഴ് ശാഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ തങ്ക കട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെഴുകുതിരിയിലെ ഏഴു വിളക്കുകൾ ഒലിവെണ്ണ കൊണ്ട് നിറച്ചു, ഒരിക്കലും അണയാൻ പാടുള്ളതല്ലായിരുന്നു.

ധൂപപീഠം തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും സ്വർണ്ണം പൊതിഞ്ഞതുമായ ഉയരമുള്ളതും ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതുമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു. അതിന്റെ അരികുകളിൽ ഒരു കിരീടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുകളിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശുദ്ധ അഗ്നി കത്തിച്ച ചൂടുള്ള കൽക്കരി പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. യാഗപീഠത്തിൽ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന് മാത്രമുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ മിശ്രിതം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പ്രത്യേക ധൂപവർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ധൂപവർഗ്ഗം കനലിൽ എപ്പോഴും ജ്വലിക്കണമായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് മുറികളെ വേർതിരിക്കുന്ന തിരസ്സീലയുടെ മുകളിലൂടെ സുഗന്ധം എപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു.

പ്രതീകാത്മകത

വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഓരോ ഇനവും ഇപ്പോൾ യേശുവിലേക്കും സ്വർഗത്തിലെ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, മുറ്റത്തെ വെങ്കലത്തിന് വിപരീതമായി എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സ്വർണ്ണം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാഴ്ച്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശയിൽ രണ്ട് അപ്പം കൂമ്പാരങ്ങൾ നാം കാണുന്നു, അത് യേശു ജീവന്റെ അപ്പമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മത്തായി 4:4 ൽ, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുമെന്ന് യേശു പറയുന്നു. ഇവിടെ, ആവർത്തനപുസ്‌തകം 8:3-ലെ പഴയ നിയമം യേശു ഉദ്ധരിക്കുന്നു. പിശാചിന്റെ പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ദിവസവും ദൈവവചനം ഭക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഓരോ ഇനവും ഇപ്പോൾ യേശുവിലേക്കും സ്വർഗത്തിലെ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, മുറ്റത്തെ വെങ്കലത്തിന് വിപരീതമായി എല്ലാ ഫർണിച്ചറുകളും സ്വർണ്ണം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാണിക്കയപ്പത്തിന്റെ മേശയിൽ രണ്ട് അപ്പം കൂമ്പാരങ്ങൾ നാം കാണുന്നു, അത് യേശു ജീവന്റെ അപ്പമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മത്തായി 4:4 ൽ, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുമെന്ന് യേശു പറയുന്നു. ഇവിടെ, ആവർത്തനപുസ്‌തകം 8:3-ലെ പഴയ നിയമം യേശു ഉദ്ധരിക്കുന്നു. പിശാചിന്റെ പ്രലോഭനത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾ ദിവസവും ദൈവവചനം ഭക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടം മെഴുകുതിരിയാണ്. യോഹന്നാൻ 8:12-ൽ “ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം” എന്നും യേശു തന്നെത്തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 119:105-ൽ പറയുന്നു, നിന്റെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളക്കും എന്റെ പാതയ്ക്ക് വെളിച്ചവുമാണ്. യേശു ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്, തന്റെ ജനത്തെ എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 141:2-ൽ പറയുന്നതു പോലെയുള്ള ധൂപപീഠത്തിൽ സ്ഥിരമായി ധൂപം ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നേരത്തെ യാഗമായി എന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തുന്നതും. ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു ധൂപമായി ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അതുപോലെ, നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കാൻ യേശു എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവന്റെ ധൂപവർഗ്ഗത്തിൽ ലയിപ്പിക്കണം. ധൂപവർഗ്ഗം കത്തിതീരാതിരിക്കുന്നതുപോലെ നാം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:16-18).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.