സ്വർഗ്ഗം പൂർണമാണെങ്കിൽ, ലൂസിഫറിനു എങ്ങനെ വീഴാൻ ഇടയായി?

Author: BibleAsk Malayalam


തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിനർത്ഥം അവർക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാനോ അവനെ തിരസ്‌കരിക്കാനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാണ്. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ഉന്നതമായ സൃഷ്‌ടികളിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം ദൈവത്തെ നിരസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പാപം ഉത്ഭവിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ, ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദരണീയനും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മാലാഖമാരിൽ ശക്തിയിലും മഹത്വത്തിലും അത്യുന്നതനുമായിരുന്ന ലൂസിഫറിൽ നിന്നാണ്. ലൂസിഫർ, “പ്രഭാതത്തിന്റെ പുത്രൻ”, ആവരണം ചെയ്യുന്ന കെരൂബുകളിൽ ഒന്നാമത്തേത്, തികഞ്ഞവനും വിശുദ്ധനും കളങ്കപ്പെടാത്തവനും ആയിരുന്നു.

ലൂസിഫർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുകയും ശാശ്വത സ്രഷ്ടാവിനെ പൊതിഞ്ഞ മഹത്വം അവനിൽ അധിവസിക്കുകയും ചെയ്തു. ബൈബിൾ നമ്മോടു പറയുന്നു: “ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതും സൗന്ദര്യത്തിൽ പൂർണതയുള്ളതുമായ മാതൃകാ മുദ്രയാകുന്നു. നീ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏദനിൽ ആയിരുന്നു; എല്ലാ വിലയേറിയ കല്ലുകളും നിന്റെ മൂടുപടം ആയിരുന്നു. . . . നീ പൊതിയുന്ന അഭിഷിക്ത കെരൂബ് ആകുന്നു; ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കി: നീ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതത്തിൽ ആയിരുന്നു; തീക്കല്ലുകളുടെ നടുവിൽ നീ കയറിയിറങ്ങി നടന്നു. നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ നിന്നിൽ അകൃത്യം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ നിന്റെ വഴികളിൽ നീ തികഞ്ഞവനായിരുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 28:12-15).

എന്നാൽ ക്രമേണ ലൂസിഫർ സ്വയം ഉന്നമനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉൾക്കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു: “നിന്റെ സൗന്ദര്യം നിമിത്തം നിന്റെ ഹൃദയം ഉയർന്നു, നിന്റെ പ്രകാശം നിമിത്തം നീ നിന്റെ ജ്ഞാനത്തെ വഷളാക്കി.” യെഹെസ്കേൽ 28:17. “നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു, . . . ഞാൻ എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മീതെ ഉയർത്തും. . . . ഞാൻ അത്യുന്നതനെപ്പോലെ ആകും” (യെശയ്യാവ് 14:13, 14).

അവന്റെ മഹത്വമെല്ലാം ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണെങ്കിലും, ഒരിക്കൽ പൂർണതയുള്ള ഈ ദൂതൻ അത് തനിക്കുള്ളതാണെന്ന് കരുതി. തന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ തൃപ്തനല്ല, മറ്റെല്ലാ മാലാഖമാരേക്കാളും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, സ്രഷ്ടാവിന് മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട മഹത്വം അവൻ കൊതിച്ചു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും ദൈവത്തെ ഒന്നാമനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം, അവരുടെ സേവനവും തന്നോടുള്ള വിശ്വസ്തതയും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. പിതാവ് തന്റെ പുത്രനു നൽകിയ മഹത്വം അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനു പകരം സ്വയം സേവിക്കാനുള്ള ലൂസിഫറിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് പരമോന്നതമെന്ന് കരുതുന്നവർ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണർത്തി. ദൈവം തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ക്രമം സ്ഥാപിച്ചു; അതിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോൾ, ലൂസിഫർ വീണു, തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ അപമാനിച്ചു, തനിക്കും അവനെ അനുഗമിച്ച മാലാഖമാർക്കും നാശം വരുത്തി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment