സ്വാഭാവികമായും ആത്മീയമായും നഗരകവാടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുരാതന പൗരസ്ത്യ നഗരങ്ങളിൽ, നഗര ഗേറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പൊതുജീവിതവും യോഗങ്ങളും അവിടെ നടന്നിരുന്നു (2 രാജാക്കന്മാർ 7:1; നെഹെമ്യാവ് 13:19). കോടതി പോലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് (ആവർത്തനം 21:18-21; 22:15; 25:7; ജോഷ്വ 20:4; ഉല്പത്തി 19:1 … മുതലായവ).

നേതാക്കളും ഉന്നത പദവിയിലുള്ളവരും പടിവാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു. ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിധിക്കാനും കൗൺസിൽ നൽകാനും കഴിയുന്ന പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളായിരുന്നു ഇവർ. ലോത്തിന് ആ പദവി ഉണ്ടായിരുന്നു (ഉല്പത്തി 19:1). സഞ്ചാരികൾക്ക് ആതിഥ്യമര്യാദ കാണിക്കാനും സോദോമിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനും അവൻ അവരെ നോക്കുകയായിരുന്നു.

ആളുകൾക്ക് തന്നെത്തന്നെ കാണിക്കാൻ ദാവീദ് ഗേറ്റിൽ ഇരുന്നു (2 ശമുവേൽ 19:8) അവൻ കവാടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഉപയോഗത്തെയും കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 69:12; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 31:31; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 1:21; 8:3 )

രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിനായി ബോവസ് തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നഗരകവാടത്തിലേക്ക് പോയി (റൂത്ത് 4:1-11). ആളുകൾ “സത്യം, നീതി, സമാധാനം” തേടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കവാടം (സഖറിയാ 8:16 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 127:5). രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ പോലും, രാജകീയ ഓഫീസുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സംസ്ഥാന ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതും ഗേറ്റ് ആയിരുന്നു (എസ്തേർ 2:5-8; 2:19-23).

ഉല്പത്തി 22:17-ൽ അബ്രഹാമിന് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഒരു വാഗ്ദാനം കർത്താവ് നൽകി, “ശത്രുക്കളുടെ വാതിൽ അവൻ കൈവശമാക്കും”. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ ഒടുവിൽ വിജയിക്കുന്ന “ശത്രുക്കളെ” കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം ഇതാ. ഭാവിയിലെ കനാൻ കീഴടക്കലിൽ അവന്റെ പിൻഗാമികൾ ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു ഇത്. അബ്രഹാമിന്റെ ആത്മീയ സന്തതികളുടെ മിഷനറി അധ്വാനത്തിലൂടെ ലോകത്തിലെ പുറജാതീയ മത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മേൽ സത്യത്തിന്റെ അന്തിമ ആത്മീയ വിജയത്തെക്കുറിച്ചും അത് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.