സ്വവർഗരതി പാപമാണെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ പറയുന്നു: “അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളെത്തന്നേ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പിൻ; ദുർന്നടപ്പുകാർ, വിഗ്രഹാരാധികൾ, വ്യഭിചാരികൾ, സ്വയഭോഗികൾ, പുരുഷകാമികൾ, (1 കൊരിന്ത്യർ 6:9).

(1 കൊരിന്ത്യർ 6: 9,10 – ൽ കാണുന്ന പാപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ജഡത്തിന്റെ മിക്ക പാപങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു (ഗലാത്യർ 5:19-21; എഫെസ്യർ 5:3-7). ഈ പാപങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് താലോലിക്കാൻ ആളുകൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാനാവില്ല. ജഡത്തിന്റെ പാപങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ മഹത്തായ അനന്തരാവകാശത്തിനുള്ള സ്വന്തം അവസരം ഉപേക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ബലഹീനതകൾ അവരുടെ സന്തതികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വവർഗരതി പാപമാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. “ഇക്കാരണത്താൽ ദൈവം അവരെ നീചമായ വികാരങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. കാരണം, അവരുടെ സ്ത്രീകൾ പോലും പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായതിന് പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ഉപയോഗമാക്കി മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷൻമാരും സ്ത്രീയുടെ സ്വാഭാവിക ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യോന്യം കാമത്തിൽ ജ്വലിച്ചു, പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം പുരുഷന്മാർ ലജ്ജാകരമായത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവരുടെ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ അവരിൽത്തന്നെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു” (റോമർ 1:26, 27).

കൂടാതെ, പഴയ നിയമത്തിൽ, സ്വവർഗരതിക്കെതിരെ കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. “സ്ത്രീയോടു എന്നപോലെ പുരുഷനോടുകൂടെ ശയിക്കരുതു. അത് മ്ലേച്ഛതയാണ്” (ലേവ്യപുസ്തകം 18:22). തിരുവെഴുത്തുകൾ നിരവധി ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളുടെ രൂപരേഖ നൽകുകയും ചെയുമ്പോൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയും അഥവ (സ്ത്രീയും പുരുഷനും) തമ്മിലുള്ള ഒരേയൊരു ലൈംഗിക ബന്ധമാണ് ശുദ്ധം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഏത് ബലഹീനതയോടും മല്ലിടുന്നവരോട് അവരുടെ പാപം കള്ളം, മോഷണം, അഹങ്കാരം, സ്വവർഗരതി മുതലായവയായാലും പരിഗണിക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം. “ മനുഷ്യർക്കു നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്കു നേരിട്ടിട്ടില്ല; ദൈവം വിശ്വസ്തൻ; നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതിന്നു മീതെ പരീക്ഷ നേരിടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന്നു പരീക്ഷയോടുകൂടെ അവൻ പോക്കുവഴിയും ഉണ്ടാക്കും”
(1 കൊരിന്ത്യർ 10:13).

സ്വവർഗരതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതൊരു പാപത്തിനെതിരെയും പൂർണ വിജയം നേടാനാകുമെന്ന് അനുതപിക്കുന്നവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും. അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ അവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും (ഫിലിപ്പിയർ 4:13). അവർ “ജയിക്കുന്നവരെക്കാൾ” (റോമർ 8:37) വിശ്വാസത്താൽ അവകാശപ്പെടണം. മനുഷ്യന്റെ ചായ്‌വുകൾ ദുർബലമായിരിക്കാം, “എന്നാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി! അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments