സ്വവർഗരതിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു? ദൈവം സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


സ്വവർഗരതിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാപികളെയും ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നു (റോമർ 5:8) കൂടാതെ തന്റെ നിരപരാധിയായ പുത്രനെ മരിക്കാനും അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നൽകാനും അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ തന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു “ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു, അവൻ തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ” (യോഹന്നാൻ 3:16). “സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം മറ്റൊന്നില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13). ദൈവം പാപികളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പാപത്തെയും വെറുക്കുന്നു, കാരണം അവൻ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ്. “ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കേണം” (1 പത്രോസ് 1:16) എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കാൻ എല്ലാ പാപികളെയും അവൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, “നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോടു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു സകലഅനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9; യെശയ്യാവ് 55: 7). കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയും നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നല്ല, മറിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് (2 പത്രോസ് 3:9). വിശ്വസ്‌തതയ്‌ക്ക് അവൻ തീർച്ചയായും ക്ഷമിക്കും (1 കൊരിന്ത്യർ 1:9; 10:13; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:24; 2 തിമോത്തി 2:13; എബ്രായർ 10:23).

പരസ്പരം വിവാഹിതരായ ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധം മാത്രമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 13:4; മത്തായി 19:1-9). തിരുവെഴുത്തുകൾ സ്വവർഗരതിയെയും എല്ലാ അധാർമികതയെയും വ്യക്തമായി അപലപിക്കുന്നു (1 തിമോത്തി 1:9-11; റോമർ 1:26-27; ലേവ്യപുസ്തകം 20:13).

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഴുതി: “അനീതിക്കാർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? വഞ്ചിതരാകരുത്. ദുർന്നടപ്പുകാർ, വിഗ്രഹാരാധകർ, വ്യഭിചാരികൾ, സ്വവർഗരതിക്കാർ, സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ, കള്ളന്മാർ, അത്യാഗ്രഹികൾ, മദ്യപാനികൾ, ദുഷിക്കുന്നവർ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ എന്നിവരൊന്നും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:9-10). ഇവിടെയുള്ള പാപങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ജഡത്തിന്റെ മിക്ക പാപങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു (ഗലാത്യർ 5:19-21; എഫെസ്യർ 5:3-7).

എന്നാൽ ഇതാ ഒരു സുവാർത്ത: പാപികൾക്ക് അനുതപിക്കാനും പുതിയ ഹൃദയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും കൃപയും ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (ജെറമിയ 24:7). ആളുകൾ ദൈവവുമായി ഒന്നിക്കുമ്പോൾ, അവർ പാപത്തിന്മേൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57). “നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13) കൂടാതെ “…നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം നാം ജയിക്കുന്നവരേക്കാൾ അധികമാണ്” (റോമർ 8:37) എന്ന് ഈ വിജയം അവരെ വിജയത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

Leave a Comment