സ്നാനത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ആളുകൾക്ക് പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നത് ?

Author: BibleAsk Malayalam


പാപമോചനത്തിനായുള്ള സ്നാനം

ബൈബിൾ പറയുന്നു, “യോഹന്നാൻ മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു, പാപമോചനത്തിനായി മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു” (മർക്കോസ് 1:4). “അവൻ ജോർദാൻ ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും വന്നു, പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു” (ലൂക്കാ 3:3). “അപ്പോൾ പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു: മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുവിൻ” (അപ്പ. 2:38).

പാപമോചനത്തിനുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ ചിലർ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നു.
സ്നാനത്തിനുമുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി “പാപത്താൽ മരിക്കുന്നു” എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. “മരിച്ചവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായതിനാൽ” സ്നാനത്തിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചും അനുസരണക്കേടിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു മാറിയ ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ “പാപത്തിനായി മരിക്കണം” എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പാപത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും പാപ ശീലത്തിൽ നിന്നും അവൻ മരിക്കുന്നു. പൗലോസ് ഗലാത്യരോട് വിശദീകരിച്ചു: “ക്രിസ്തുവിന്റേതായവർ ജഡത്തെ അതിന്റെ വികാരങ്ങളോടും ആഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു” (ഗലാത്യർ 5:24).

ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം മനസ്സിൽ പാപം ചെയ്യാൻ മരിക്കുമ്പോൾ, ആ ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം അവനോട് പാപം ക്ഷമിക്കില്ല. പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന വിശ്വാസി സ്വയം സ്നാനത്തിൽ വെള്ളമുള്ള ശവകുഴിയിലേക്കു താഴ്ത്താൻ അനുവദിക്കുമ്പോഴാണ് ക്ഷമ സംഭവിക്കുന്നത്. റോമർ 6:3-4 നാം വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കുമ്പോൾ, പാപമോചനത്തിനായി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് സ്നാനം ഏൽക്കുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

“സ്നാനത്താൽ മരണത്തിൽ അവനോടുകൂടെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്” പാപത്തിൽ നിന്ന് നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടമാണ്, അങ്ങനെ “ജീവിതത്തിന്റെ പുതുകത്തിൽ നടക്കാൻ” നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അതിനാൽ, സ്നാന ജലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നതുവരെ വിശ്വാസിക്ക് “ജീവിതത്തിന്റെ പുതുമ” ഉണ്ടാകില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയിൽ സ്നാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ചിലർ അവഗണിക്കുമ്പോൾ, പുതിയ നിയമം അത് ആവർത്തിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:5,23; പ്രവൃത്തികൾ 8:36,38-39; 10:47; എബ്രായർ 10:22; 1 പത്രോസ് 3:20 -21).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment