സ്ത്രീയുടെ വൈദീകപട്ടം ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്ത്രീകളുടെ വൈദീകപട്ടം കൊടുക്കൽ

സ്ത്രീ വൈദീക പട്ടം എന്ന വിഷയം സഭയിൽ വിവാദ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബൈബിളിൽ സ്ത്രീകൾ ശുശ്രൂഷയിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ന്യായാധിപതിയായിരുന്ന ഡെബോറ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; (ന്യായാധിപന്മാർ 4:4) അതുപോലെ ഹുൽദായും അന്നയും, അവർ പ്രവാചി കമാരായിരുന്നു (2 ദിനവൃത്താന്തം 34:22; ലൂക്കോസ് 2:36);
പ്രിസില്ല സുവിശേഷവേലയിൽ സജീവമായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 18:26); കെംക്രെയസഭയിലെ ഫേബയെ ടീകത്തിയായിരുന്നു. (റോമർ 16:1).

കൂടാതെ, യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്ത്രീകൾ വ്യതിരിക്തമായ പങ്കുവഹിച്ചു (മത്തായി 28:1-10; ലൂക്കോസ് 8:3; 23:49; യോഹന്നാൻ 11:1-46; 12:1-8). മാത്രമല്ല, പഠിപ്പിക്കലും (തീത്തോസ് 2: 3-5) പ്രവചനവും (പ്രവൃത്തികൾ 2: 17-18; 21: 9) ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ആത്മീയോന്നതി നേടാൻ സ്ത്രീകളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കാര്യമായ രീതിയിൽ കർത്താവിനെ സേവിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരേ ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. 1 തിമൊഥെയൊസ് 2:12-ൽ പൗലോസ്, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ മേൽ അധികാരസ്ഥാനത്ത് സേവിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റു പല ഇടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് (തീത്തോസ് 2:3-5; പ്രവൃത്തികൾ 21:8-11). സഭയിലും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹായക കർത്തവ്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം (ഫിലിപ്പിയർ 4:2-4).

കാലങ്ങളായി പ്രവാചകരായി സേവിക്കാൻ കർത്താവ് അനേകം സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളെ സഭയിലും അതിലെ സേവനങ്ങളിലും പുരോഹിത സ്ഥാനത്തേക്കും നിയമിച്ചിട്ടില്ല (പുറപ്പാട് 28:1, 41, പുറപ്പാട് 30:30). പുതിയ നിയമത്തിൽ, ബിഷപ്പുമാരും മൂപ്പന്മാരും സഭയിൽ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു, പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെപ്പോലെ. ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ (1 തിമോത്തി 3:1-13).

തുടക്കം മുതൽ സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ കർത്തവ്യം പുരുഷന്മാർക്ക് നൽകി. പല പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവാചകരും പുരോഹിതരായിരുന്നില്ല. അമ്രാമിനും ജോഖേബെദിനും മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു-മിറിയം, അഹരോൻ, മോശെ (സംഖ്യ 26:59). മൂന്ന് കുട്ടികളും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 15:20; പുറപ്പാട് 7:1; ആവർത്തനം 34:10) എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് പുരോഹിതന്മാരായി സേവിക്കുകയോ ദേവാലയത്തിൽ അധികാരം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തത് (പുറപ്പാട് 28:1; 40:1-16).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിന് ധാരാളം അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവൻ തന്റെ സഭയുടെ നേതാക്കളായി 12 പുരുഷന്മാരെ തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി നിയമിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 1: 2, 25-26).

സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടണമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇത് അസമത്വത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തു പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും അവൻ മൂല്യത്തിലും സത്തയിലും പിതാവിന് തുല്യനാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8). “എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും തല ക്രിസ്തുവാണ്; സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ; ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 11:3).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments