സ്ത്രീയുടെ വൈദീകപട്ടം ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ?

BibleAsk Malayalam

സ്ത്രീകളുടെ വൈദീകപട്ടം കൊടുക്കൽ

സ്ത്രീ വൈദീക പട്ടം എന്ന വിഷയം സഭയിൽ വിവാദ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബൈബിളിൽ സ്ത്രീകൾ ശുശ്രൂഷയിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ന്യായാധിപതിയായിരുന്ന ഡെബോറ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു; (ന്യായാധിപന്മാർ 4:4) അതുപോലെ ഹുൽദായും അന്നയും, അവർ പ്രവാചി കമാരായിരുന്നു (2 ദിനവൃത്താന്തം 34:22; ലൂക്കോസ് 2:36);
പ്രിസില്ല സുവിശേഷവേലയിൽ സജീവമായിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 18:26); കെംക്രെയസഭയിലെ ഫേബയെ ടീകത്തിയായിരുന്നു. (റോമർ 16:1).

കൂടാതെ, യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്ത്രീകൾ വ്യതിരിക്തമായ പങ്കുവഹിച്ചു (മത്തായി 28:1-10; ലൂക്കോസ് 8:3; 23:49; യോഹന്നാൻ 11:1-46; 12:1-8). മാത്രമല്ല, പഠിപ്പിക്കലും (തീത്തോസ് 2: 3-5) പ്രവചനവും (പ്രവൃത്തികൾ 2: 17-18; 21: 9) ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ആത്മീയോന്നതി നേടാൻ സ്ത്രീകളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കാര്യമായ രീതിയിൽ കർത്താവിനെ സേവിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒരേ ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. 1 തിമൊഥെയൊസ് 2:12-ൽ പൗലോസ്, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ മേൽ അധികാരസ്ഥാനത്ത് സേവിക്കരുതെന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റു പല ഇടങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് (തീത്തോസ് 2:3-5; പ്രവൃത്തികൾ 21:8-11). സഭയിലും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹായക കർത്തവ്യങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം (ഫിലിപ്പിയർ 4:2-4).

കാലങ്ങളായി പ്രവാചകരായി സേവിക്കാൻ കർത്താവ് അനേകം സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളെ സഭയിലും അതിലെ സേവനങ്ങളിലും പുരോഹിത സ്ഥാനത്തേക്കും നിയമിച്ചിട്ടില്ല (പുറപ്പാട് 28:1, 41, പുറപ്പാട് 30:30). പുതിയ നിയമത്തിൽ, ബിഷപ്പുമാരും മൂപ്പന്മാരും സഭയിൽ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു, പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെപ്പോലെ. ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ (1 തിമോത്തി 3:1-13).

തുടക്കം മുതൽ സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ കർത്തവ്യം പുരുഷന്മാർക്ക് നൽകി. പല പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവാചകരും പുരോഹിതരായിരുന്നില്ല. അമ്രാമിനും ജോഖേബെദിനും മൂന്ന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു-മിറിയം, അഹരോൻ, മോശെ (സംഖ്യ 26:59). മൂന്ന് കുട്ടികളും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 15:20; പുറപ്പാട് 7:1; ആവർത്തനം 34:10) എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് പുരോഹിതന്മാരായി സേവിക്കുകയോ ദേവാലയത്തിൽ അധികാരം വഹിക്കുകയോ ചെയ്തത് (പുറപ്പാട് 28:1; 40:1-16).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിന് ധാരാളം അനുയായികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവൻ തന്റെ സഭയുടെ നേതാക്കളായി 12 പുരുഷന്മാരെ തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി നിയമിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 1: 2, 25-26).

സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടണമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇത് അസമത്വത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തു പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും അവൻ മൂല്യത്തിലും സത്തയിലും പിതാവിന് തുല്യനാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 2:5-8). “എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും തല ക്രിസ്തുവാണ്; സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ; ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 11:3).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: