സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നത് അടിമത്തം സംരക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്ത്രീകളുടെയും അടിമത്തത്തിന്റെയും പങ്ക്

പുരുഷന്മാരുടെ പങ്കും സ്ത്രീകളുടെ പങ്കും ദൈവം നൽകിയതാണെങ്കിലും (ഉല്പത്തി 5:2; മത്തായി 19:4; മർക്കോസ് 10:6), അടിമത്തം, സാമൂഹിക വർഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയുടെ “തുടക്കക്കാർ” മറ്റ് മനുഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു. അതിനാൽ, അടിമത്തത്തെയും വംശീയ വേർതിരിവിനെയും ലിംഗപരമായ ർതിരിവായ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, ദൈവം “ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും” വ്യത്യസ്തമായി സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:27), വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങളോടെ അവൻ തന്റെ സൃഷ്ടിയെ “വളരെ നല്ലത്” (വാക്യം 31) എന്ന് വിളിച്ചു. ഓരോ സമൂഹത്തിനും, സംഘടനയുടെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി, ഒരു തല ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: “അതുപോലെ ഭാര്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ; ആരെങ്കിലും വചനം അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ, വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരുടെ സംഭാഷണത്താൽ അവർക്കും വിജയിക്കാം… എന്തെന്നാൽ, പണ്ടു കാലത്ത് ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വിശുദ്ധസ്ത്രീകളും തങ്ങളെത്തന്നെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കു കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ: സാറ അബ്രഹാമിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചതുപോലെ” (1 പത്രോസ് 3:5,6).

വേദപുസ്തകം സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കീഴ്‌പെടലിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം നൽകുന്നു. വ്യത്യാസവും കീഴ്‌പെടലും ഒരു അർത്ഥത്തിലും അപകർഷതയെയല്ല ക്രമത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കൽ കാണുമ്പോൾ കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ ക്രിസ്തീയ ബന്ധങ്ങളുടെ നീതിശാസ്ത്രം വ്യക്തമാണ്. പൗലോസ് എഴുതുന്നു, “ഭാര്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കു കർത്താവിൽ ഉചിതമാകുംവണ്ണം കീഴടങ്ങുവിൻ” (കൊലോസ്യർ 3:18). ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണം കാണണം..

ഭാര്യയുടെ സമർപ്പണത്തോടുള്ള ഭർത്താവിന്റെ പ്രതികരണം ഒരു കൽപ്പനയല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹിക്കാനാണ്. അത് ഉടനടി ഒരു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭാര്യയുടെ താൽക്കാലിക പിന്തുണ ഭർത്താവ് ശരിയായി നൽകും (1 തിമോത്തി 5:8); അവളുടെ സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കാൻ അവൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും (1 കൊരിന്ത്യർ 7:33); അവൻ അവൾക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകും (1 പത്രോസ് 3:7).

സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യരായിരിക്കണമെന്ന് ശഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വതന്ത്രയുഗത്തിലും, സ്നേഹത്തിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാത്ത പുരുഷനെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ അനാദരവോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഈ സമർപ്പണ തത്വം ശാശ്വതമാണ്, എന്നാൽ ആചാരങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക ബോധത്തിനും അനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രത്യേക പ്രയോഗം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം (1 കൊരിന്ത്യർ 11:3, 7-9; 1 തിമോത്തി 2:11, 12; തീത്തോസ് 2:5).

അപ്പോസ്തലൻ ഉപദേശിക്കുന്നു, “ഭാര്യമാരേ, കർത്താവിനെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നിങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ, ക്രിസ്തു സഭയുടെ തലയായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാണ്; അവൻ ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ്. അതുകൊണ്ട് സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കട്ടെ” (എഫേസ്യർ 5:22-24).

അടിമത്തത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ക്രിസ്തുമതം ഒരുപ്രത്യേക സമ്സ്കാരത്തെയോ അതിന്റെ പാപകരമായ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ബാഹ്യമായി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ, ജനങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉടച്ചുവാർക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ റോമൻ സമൂഹത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയ അടിമത്തത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, പകരം അടിമകളെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ തുല്യ സഹോദരന്മാരായി കണക്കാക്കി ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വേദഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ചു (ഫിലേമോൻ. 16).

അടിമത്തത്തെയും എല്ലാത്തരം അനീതികളെയും കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. വില്യം വിൽബർഫോഴ്സ്, മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ് എന്നിവരെപ്പോലുള്ള ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ഉന്മൂലനവാദികളും അടിമത്ത വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരും പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments