“സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കാൾ വലിയവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല” എന്ന് മത്തായി 11:11-ൽ യേശു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സ്ത്രീകളിൽ നിന്നു ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കാൾ വലിയവൻ ആരും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല; സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിലും വലിയവൻ എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മത്തായി 11:11).

സ്വഭാവത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും ഭക്തിയിലും യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കാൾ മികച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിശിഹായുടെ വരവിന്റെ ഘോഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിലും ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയും അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. പഴയനിയമത്തിലെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ക്രിസ്തു വരുന്ന ദിവസത്തിനായി ഉറ്റുനോക്കി, വിശ്വാസത്താൽ അത് കാണാൻ പോലും സന്തോഷിച്ചു (യോഹന്നാൻ 8:56). ആ അർത്ഥത്തിൽ, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എല്ലാവരേക്കാളും വലിയവനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

യേശു യോഹന്നാനെ അഭിനന്ദിച്ചു: “നീ എന്ത് കാണാനാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയത്? കാറ്റിൽ ഇളകിയ ഞാങ്ങണയോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണാൻ പോയത്? മൃദുവസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യനോ? തീർച്ചയായും, മൃദുവായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവർ രാജഗൃഹങ്ങളിലാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണാൻ പോയത്? ഒരു പ്രവാചകനോ? അതെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഒരു പ്രവാചകനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനെക്കുറിച്ചാണ്: ‘ഇതാ, ഞാൻ എന്റെ ദൂതനെ നിനക്കു മുമ്പായി അയക്കുന്നു, അവൻ നിനക്കു മുമ്പായി നിന്റെ വഴി ഒരുക്കും” (മത്തായി 11: 7-10).

എന്നാൽ മത്തായി 11:11, “സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ അവനെക്കാൾ വലിയവൻ” എന്ന് പറയുമ്പോൾ നില മാറുന്നു. വിശ്വസ്തതയിലോ ഭക്തിയിലോ യോഹന്നാനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാകാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല, മറിച്ച് അവൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വ്യക്തിപരമായി സഹവസിക്കാനുള്ള പദവിയിലാണ്. യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്നാപക യോഹന്നാൻ തടവിലാക്കപ്പെട്ടു, അതിനാൽ യേശുവുമായി സഹവസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് ഹെരോദാവ് രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ശിരഛേദം ചെയ്തു.

വിശ്വസ്തതയിലും ദൗത്യത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ (മത്തായി 3:3; മലാഖി 3:1, 4:5, 6; യെശയ്യാവ് 40:3-5) എന്നാൽ അവർ ഒരേ സമയം ഒരേ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ പദവി ലഭിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അവന്റെ ജീവിതം ആത്മനിഷേധത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഒന്നായിരുന്നു, ഭക്ഷണത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ സുഹൃത്തുക്കളിലോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും സന്തോഷമില്ല. മറ്റുചിലർ മാത്രമേ അവനെപ്പോലെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ആ അർത്ഥത്തിലും മിക്കവരും അവനെക്കാൾ വലിയവരായി കണക്കാക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment