സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സൃഷ്ടിയുടെ വിവരണം ബൈബിളിലെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ഉല്പത്തി 1-ഉം 2-ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നു. ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് 6 അക്ഷരീയ ദിവസങ്ങളിൽ (24 മണിക്കൂർ) ആണെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

ദിവസം 1 (ഉല്പത്തി 1:1-5)

ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. “ആകാശം” ബഹിരാകാശമാണ്. ഭൂമി ഇതിനകം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ രൂപപ്പെട്ടില്ല. ദൈവം പ്രകാശം സൃഷ്ടിച്ചു. അവൻ വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തെ പകൽ എന്നും ഇരുട്ടിനെ രാത്രി എന്നും വിളിച്ചു.

ദിവസം 2 (ഉല്പത്തി 1:6-8)

ഉപരിതലത്തിലെ ജലത്തിനും വായുവിലെ നീരാവിക്കും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം ആകാശത്തെ സ്വർഗ്ഗം എന്നു വിളിച്ചു.

ദിവസം 3 (ഉല്പത്തി 1:9-13)

ദൈവം ഉണങ്ങിയ നിലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു, അതിന് ഭൂമി എന്നും വെള്ളങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരത്തിന് സമുദ്രം എന്നും പേരിട്ടു. അപ്പോൾ ദൈവം എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു, ഓരോന്നിനും ഓരോ തരം.

ദിവസം 4 (ഉല്പത്തി 1:14-19)

ദൈവം എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ആകാശഗോളങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം രണ്ട് വലിയ വിളക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി: പകലിനെ ഭരിക്കാൻ വലിയ വെളിച്ചവും രാത്രി ഭരിക്കാൻ കുറഞ്ഞ വെളിച്ചവും.

ദിവസം 5 (ഉല്പത്തി 1:20-23)

വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാ പക്ഷികളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രത്യുൽപാദനത്തിലൂടെ ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കാനാണ് ദൈവം ഈ ജീവിവർഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്.

ദിവസം 6 (ഉല്പത്തി 1:24-31)

ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് വസിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, “നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിൽ, നമ്മുടെ സാദൃശ്യമനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം”, ദൈവം തന്റെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും മേൽ മനുഷ്യന് ആധിപത്യം നൽകി. അപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ; ഭൂമിയെ നിറച്ച് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക” (ഉൽപത്തി 1:26-28). ആറാം ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി, എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

ദിവസം 7 (ഉല്പത്തി 2:1-3)

ദൈവം വിശ്രമിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം അവന്റെ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി എന്നാണ്. “പിന്നെ ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, കാരണം അതിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും ഉണ്ടാക്കിയതുമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും അവൻ വിശ്രമിച്ചു” (ഉല്പത്തി 2:2,3). ഇവിടെ ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തിന്റെ പവിത്രത സ്ഥാപിച്ചു, മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു ദിവസം. ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ ഒരു നിർണ്ണായക സ്വഭാവമായിരിക്കും (പുറപ്പാട് 20:8-11; യെഹെസ്കേൽ 20:20).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.